Get Adobe Flash player
Studia magisterskie Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Politologia posiada:

 

  • Wiedzą interdyscyplinarną z obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych a przede wszystkim nauk społecznych, w tym głównie dyscyplin takich jak filozofia psychologia, socjologia, prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, europeistyka oraz ma pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu politologii.
  • Rozumie i umie dokonać pogłębionej analizy procesów społecznych i politycznych zachodzących w skali regionalnej, państwowej i lokalnej, a także rozumie i potrafi ocenić uwarunkowania społeczne i prawne leżące u podstaw struktur i instytucji społecznych
  • Rozumie uwarunkowania integracji, kultury, cywilizacji europejskiej.
  • Potrafi prawidłowo posługiwać się szczegółową terminologią z zakresu politologii.
  • Posiada umiejętność krytycznego podejścia do wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do pogłębionego opisu oraz analizy procesów i zjawisk z zakresu politologii.
  • Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, w tym pełnienia funkcji lidera.
  • Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych i potrafi zachowywać się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i działalności publicznej.
  • Potrafi samodzielnie monitorować i stosować procedury ewaluacyjne w sferze zjawisk i procesów politycznych.
  • Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach trzeciego stopnia, a także podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.
Od wielu lat Politologia pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków studiów (dawniej częściej posługiwano się terminem nauki polityczne). Szeroki wybór praktycznych specjalności na studiach II stopnia przygotowujących absolwentów do pracy zawodowej sprawia, że do absolwentów studiów licencjackich na kierunku Politologia, o przyjęcie na studia magisterskie aplikują również absolwenci innych kierunków takich jak administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, czy europeistyka.

Absolwent specjalności: Samorząd terytorialny i polityka kadrowa powinien nabyć umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą w administracji samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach. Pogłębiona znajomość prawa pracy oraz zasad zarządzania zasobami ludzkimi czyni go potencjalnym pracownikiem różnorodnych podmiotów gospodarczych.

Absolwent specjalności: Komunikacja społeczna
powinien posiadać umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, doradztwa politycznego, przygotowania kampanii PR. Będzie on przygotowany do pracy w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, redakcjach gazet, agencjach public relations, sztabach wyborczych.

Absolwent specjalności: Polityka transgraniczna nabył wiedzę i praktykę odnoszącą się do funkcjonowania transgranicznej współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej, Potrafi samodzielnie diagnozować rynki transgraniczne pod kątem możliwości inwestowania gospodarczego, racjonalnego wytwarzania usług, inicjowania i rozwijania różnych form współpracy tak politycznej jak i kulturalnej. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach dyplomatycznych, kulturalnych, instytucjach gospodarczych.

Absolwent specjalności: Administracja publiczna posiada dodatkowo umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz organizacjach międzynarodowych. Ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2029910
#