Get Adobe Flash player

Regulamin stypendialny obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

 

Załącznik do

Zarządzenia Rektora WSSMiKS w Chełmie

z dnia 29 sierpnia 2017  roku

REGULAMIN

USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ  POMOCY MATERIALNEJ DLA  STUDENTÓW

WYŻSZEJ SZKOŁY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMIE

obowiązujący od dnia 1 października 2017 r.

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej w treści Regulaminu „ustawą” w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego ustala się następujące kryteria i tryb ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

Rozdział 1  Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej  Chełmie będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz studentom cudzoziemcom, o których mowa w art. 43 ust 2, 5  i 5a ustawy Prawo  o szkolnictwie wyższym, w zakresie wskazanym w ustawie.

2. W ramach środków funduszu pomocy materialnej Uczelni student  Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych  i Komunikacji Społecznej w Chełmie ma prawo ubiegać się o:

1) stypendium socjalne;

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4) zapomogę.

3. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

4. Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

5. Student w danym roku akademickim może otrzymać równocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz  stypendium ministra.

6. Rektor, w porozumieniu z uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego WSSMiKS  w Chełmie, dokonuje podziału dotacji o której mowa w art. 94 ust.1 pkt 7 i ustęp 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów. Środki przeznaczone na stypendium rektora dla najlepszych studentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów  każdego kierunku i nie więcej niż 40% przyznanej dotacji.

7. Fundusz pomocy materialnej , w części nie przekraczającej w danym roku budżetowym 0,2 % dotacji, której mowa w art. 94 ust.4  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164 poz. 1365 z późn. zm.), przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych  z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów.

8. Środki funduszu pomocy materialnej nie mogą być przeznaczone na inne cele niż te związane z pomocą materialną dla studentów, z wyjątkiem przypadku określonego   w art.103 ust. 5 ustawy.

9. Niewykorzystane  w danym rok akademickim środki z funduszu pomocy materialnej przechodzą na rok następny jako stan początkowy funduszu.

10. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Załącznik do Regulaminu nr 7.

Rozdział 2    Zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej

§ 2

1. Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na pisemny wniosek studenta, złożony w Dziale  Księgowości WSSM i KS w Chełmie, który prowadzi obsługę administracyjną systemu świadczeń pomocy materialnej Uczelni.

2. Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej składa wniosek na odpowiednim formularzu , stanowiącym załącznik do Regulaminu nr 1,1A,1B,1C,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów, studenci składają w terminie  do 31 października na rok akademicki  lub semestr zimowy oraz do 28 lutego na semestr letni.

3. Złożone w terminie, o którym mowa w ust. 2 i rozpatrzone pozytywnie wnioski o stypendium są realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane. Stypendia przyznane na podstawie wniosków złożonych po terminie, o którym mowa  w ust. 2, są wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek o przyznanie stypendium.

4. Świadczenia pomocy materialnej określone w § 1 pkt 2  przyznawane są  niezależnie od siebie i wypłacane łącznie co miesiąc. Pierwsza wypłata świadczeń  następuje w  listopadzie z wyrównaniem za październik.

5. W przypadku, gdy na wniosku wpisana została data przyjęcia  wniosku, zaś w toku dalszego postępowania zachodzi konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, za datę przyjęcia kompletnego wniosku uznaje się datę wpisaną na wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. W przypadku, gdy student złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, pracownik działu księgowości  przyjmuje wniosek i wyznacza termin 7 dni kalendarzowych na uzupełnienie brakujących dokumentów.

7. Wnioski niekompletne złożone bez wymaganych dokumentów, o których  mowa w § 2 pkt 2  pozostają bez rozpatrzenia.  Wydanie decyzji możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu wniosku. W przypadku uzupełnienia wniosku po wyznaczonym terminie, traktowany jest on jako złożony ponownie.

8. Stypendia przyznawane są na rok akademicki z wyjątkiem sytuacji, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr.                W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna może przyznać stypendium na okres jednego semestru.

9. Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy (od października do czerwca) w roku akademickim. W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, stypendium wypłaca się za okres od października do lutego.

10. W ramach możliwości finansowych funduszu pomocy materialnej, Rektor w porozumieniu 
z uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, może postanowić o możliwości przyznania stypendiów na miesiąc dziesiąty.

11. Stypendium wypłacane jest co miesiąc, do końca miesiąca. Pierwsze stypendium    w danym roku akademickim wypłaca się nie wcześniej niż po miesiącu nauki.

12. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

13. Student traci prawo do pomocy materialnej w przypadku gdy:

1) złoży rezygnację ze studiów,

2) zostanie skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego,

3) zostanie zawieszony w prawach studenta w wyniku prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej  dla studentów,

4) zrezygnuje z otrzymywania stypendium,

5) uzyska świadczenia na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych,

6) ukończył studia przed terminem określonym planem studiów,

7) przeniósł się do innej uczelni,

8) przebywa na urlopie dziekańskim.

14. Student, który  utracił uprawnienia do otrzymywania stypendium w miesiącu, za który wypłaca się świadczenie, nie otrzymuje stypendium od miesiąca następującego po miesiącu w którym stracił prawo do tych świadczeń.

15. Student, który ukończył studia przed terminem wyznaczonym w planie studiów, traci prawo do dalszej wypłaty świadczeń pomocy materialnej o których mowa § 1 ust. 2. Student, który złożył egzamin dyplomowy w danym miesiącu,  otrzymuje stypendium za ten miesiąc w pełnej wysokości.

16. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku świadczenia pomocy materialnej nie przysługują, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

17. Student odbywający za zgodą Rektora Uczelni część studiów w innej uczelni, w tym zagranicznej, zachowuje prawo do świadczeń stypendialnych w czasie odbywania tych studiów.

18. Studenci, którzy powtarzają semestr studiów, oczekują na powtarzanie semestru studiów, 
a także studenci, którzy wznowili studia, mogą otrzymywać za dany semestr wyłącznie stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

19. Student, któremu  został udzielony urlop od zajęć nie otrzymuje świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Komisja Stypendialna może przyznać stypendium socjalne studentowi, któremu udzielono urlopu od zajęć z uwagi na stan zdrowia.

20. W przypadku otrzymania w kolejnym roku dotacji z budżetu państwa w wysokości uniemożliwiającej wypłatę świadczeń w wysokości wcześniej przyznanej, Rektor  w porozumieniu  z uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego może obniżyć w drugim semestrze wysokość przyznanych świadczeń o których mowa w  § 1 ust. 2.

§ 3

1. Przedstawione przez studenta zaświadczenia podlegają ocenie Komisji Stypendialnej 
w zakresie ich wiarygodności i rzetelności na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

2. W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących wiarygodności złożonych dokumentów oraz ich kompletności, Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do wezwania studenta w celu złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. W uzasadnionych wypadkach Komisja Stypendialna może zażądać także doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej  za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób              i rodziny i uwzględnić ją  w postępowaniu. art. 179 pkt. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164 poz. 1365 z późn. zm.).

3. W przypadku niezgłoszenia się studenta lub niezłożenia wymaganych dokumentów w celu uzupełnienia wniosku,    w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Komisja Stypendialna może wezwać studenta do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia niezbędnych dokumentów, potwierdzających aktualną sytuację materialną rodziny studenta. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub niedostarczenia wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od dnia wezwania, Komisja zawiesza realizację przyznanych świadczeń.

5. Przepisy ust. 1- 4 stosuje się odpowiednio do postępowania przed Odwoławczą Komisją Stypendialną.

6. W przypadku udzielenia wyjaśnień, uzasadniających wypłatę świadczeń, świadczenia wypłaca się od miesiąca,             w którym wpłynęły wyjaśnienia lub dokumenty. Jeśli wznowienie wypłaty nie nastąpi do końca okresu, na który zostało przyznane świadczenie prawo do świadczenia wygasa.

7. W przypadku wystąpienia wszelkich zmian zachodzących w składzie lub dochodach rodziny bądź też innych okoliczności mających wpływ na prawo do pobierania stypendiów, student zobowiązany jest do powiadomienia o tym Komisji Stypendialnej  w terminie 30 dni od zaistnienia zmian. Dotyczy to w szczególności otrzymywania świadczeń pomocy materialnej na innej uczelni, zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany adresu, utraty stałego dochodu, uzyskania nowych dochodów.

8. W przypadku ujawnienia, że dokumenty na podstawie których przyznano świadczenie są fałszywe lub że sytuacja materialna, zdrowotna, rodzinna lub dotycząca innych istotnych okoliczności w oparciu  o którą przyznano świadczenie, została udokumentowana w sposób niezgodny ze stanem faktycznym, student niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej i innej wskazanej w odrębnych przepisach, jest zobowiązany zwrócić nienależnie pobrane świadczenie.

9. Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w danym roku akademickim losowej kontroli dokumentacji wnioskodawców dotyczącej świadczeń pomocy materialnej (zgodności złożonych oświadczeń i zaświadczeń ze stanem faktycznym).

Rozdział 3  Stypendium socjalne

Zasady przyznawania stypendium socjalnego.

§ 4

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenckim, obiekcie innym niż dom studencki jak również z tytułu zamieszkania w domu studenckim, obiekcie innym niż dom studencki wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta, o ile codzienny dojazd    z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub utrudniał w znacznym stopniu studiowanie. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego nie może przekroczyć kosztów zakwaterowania.

3. Warunkiem przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania jest łączne spełnienie następujących kryteriów:

1) miejsce zameldowania studenta na pobyt stały znajduje się co najmniej 50 od granic miasta Chełma lub codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do Uczelni jest szczególnie utrudniony,

2) dochód miesięczny w rodzinie studenta, nie może przekroczyć wysokości dochodu, uprawniającego do stypendium socjalnego, określanego  przez Rektora Uczelni w porozumieniu z uczelnianą Radą Samorządu tudenckiego. Dochód rodziny- oznacza sumę dochodów członków rodziny.

3) przedstawi dowód zakwaterowania w domu studenckim, bursie, internacie, innym obiekcie lub przedłoży umowę najmu lokalu.

4. Studentowi przysługuje albo stypendium socjalne  albo stypendium socjalne w  zwiększonej wysokości, świadczenia te nie podlegają sumowaniu.

5. Progi dochodowe i miesięczną wysokość stypendiów socjalnych oraz stypendiów socjalnych zwiększonych z tytułu zakwaterowania, ustala w drodze zarządzenia Rektor w porozumieniu z uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego,  w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu w rodzinie studenta, ustalonego zgodnie   z przepisami niniejszego regulaminu, ilości złożonych wniosków oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na stypendia socjalne.

6. Wysokość dochodu nie może być niższa 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), oraz wyższa niż  1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art.6 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U.              z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

7. Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150  zł netto zobowiązany jest do dostarczenia opinii o pobieraniu/ niepobieraniu świadczeń socjalnych jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodziny. Doręczenie opinii o pobieraniu/ niepobieraniu pomocy w systemie pomocy społecznej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku 
o stypendium socjalne, a  Komisja Stypendialna ma prawo uwzględnić ją w postępowaniu.

§ 5

Dochody uwzględniane przy ustalaniu  sytuacji materialnej  studenta

Dochód członka rodziny – oznacza to  przeciętny miesięczny dochód  członka rodziny osiągnięty  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy , z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b  ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.

1. Za podstawę ustalenia sytuacji materialnej rodziny studenta przyjmuje się dochód uzyskany przez  rodzinę studenta lub rodzinę  studenta samodzielnego finansowo w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej z zastrzeżeniem utraty i uzyskania dochodu.

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta,

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się                                                                        o stypendium socjalne  ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r.                                                 o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),z uwzględnieniem  ust. 4 Ustawy, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

2) świadczeń  pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów Ustawy;

3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych  umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.              o systemie oświaty;

5) świadczeń, o których mowa w Ustawie, w:

a) art. 173a (pomoc materialna dla studentów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego),

b) art. 173b (stypendium za wyniki w nauce dla studentów wypłacane przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi – jeśli regulamin ich wypłacania został zatwierdzony przez MN i SW),

c) art. 199a (pomoc materialna dla doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego),

d) art. 200 ust. 1 (stypendium doktoranckie i dodatek do tego stypendium,  o którym mowa w art. 200a Ustawy);

6) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny orzeczonych wyrokiem sądowym lub wynikających z ugody zawartej przed sądem.

4. Do dochodu rodziny studenta wlicza się:

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27(skala podatkowa), 30b, (dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów) 30c (podatek liniowy od działalności gospodarczej) i 30e  (dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości ) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów                                o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony      o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada2003 r.o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.):

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym                                        i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych  w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów   i niewybuchów, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą  w wysokości odpowiadającej równowartości diet                    z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,z późn. zm.),

- należności pieniężne wypłacone policjantom, Żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone Żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa    w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

- alimenty na rzecz dzieci,

- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca2003 r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art.200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 1092) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom.

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób.

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.),

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

5. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów w ust. 4 pkt 3, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego – będą to m.in.: świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.)

§6

1. W przypadku, gdy student jest samodzielny finansowo, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się źródła dochodów wymienione w § 5 osiągane przez:

a) studenta,

b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci  niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w  ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

- nie wlicza się dochodów osiąganych przez rodziców i rodzeństwo.

2. Zgodnie z art. 179 ust 6 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w §5 ust2 pkt. 3:  1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w §5 ust 2 pkt. 2

lub

2.1) jeżeli  student lub jego małżonek spełniają łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiadał stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,                    

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt  w złożonym oświadczeniu.

3) osiągnął pełnoletniość  przebywając w pieczy zastępczej

Dla ustalenia i spełniania kryterium samodzielności finansowej nie sumuje się dochodów osiąganych przez studenta                  i jego małżonka.

3. Źródłem stałego dochodu, o którym mowa w ust. 2  może być wynagrodzenie z tytułu umowy  o pracę, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia lub umowy o dzieło, o ile stanowiły nieprzerwane źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym.

4. W pozostałych przypadkach, gdy student nie jest samodzielny finansowo według definicji zawartej w ust. 2, jego sytuację materialną ustala się z uwzględnieniem dochodów studenta, małżonka studenta, ich dzieci oraz jego rodziców  i uczącego się rodzeństwa do 26 r. życia (§ 5 ust. 2).

5. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Można jednak przyjąć, że jeśli przeciętny (średni) miesięczny dochód studenta w poprzednim roku (roczny dochód podzielony na 12 m-cy) i w roku bieżącym nie jest niższy od 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, to spełnia on przesłankę ustawową.

Wymagane dokumenty

§7

Student ubiegający się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości winien złożyć wraz            z wnioskiem, odpowiednio  do swojej sytuacji rodzinnej,  następujące dokumenty:

1. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci  potwierdzający wiek dzieci (lub jego kopię poświadczoną za zgodność            z oryginałem - oryginał do wglądu) – w przypadku niepełnoletnich członków rodziny;  w przypadku niepełnoletnich dzieci uczących się dopuszczalnym dokumentem jest zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki zawierające datę urodzenia dziecka;

2. orzeczenie o niepełnosprawności  (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu),  w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bądź student ubiega się o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych;

3. zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

4. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi student bądź doktorant do ukończenia 26 roku życia;

5. zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny (dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, o których mowa w § 5 ust. 2 lub § 6), w tym w szczególności:

1) zaświadczenie o wysokości dochodów opodatkowanych na zasadach określonych  w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, uzyskanych za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki na który składany jest wniosek (bez względu czy jest wykazany dochód), w tym przychodów 
z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – według wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W niektórych przypadkach dołączyć też należy kopię zeznania podatkowego PIT (np. PIT 36, PIT 36L) lub inny dokument pozwalający wydzielić poszczególne źródła dochodu wykazane w zeznaniu podatkowym.

2) oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym:

3) dotyczy osób w rodzinie studenta, które rozliczają się na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, (oświadczenie składa prowadzący działalność) załącznik do regulaminu nr 1A, a także dokument potwierdzający wysokość faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne   i ubezpieczenie zdrowotne,

4) oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu – dotyczy studenta i wszystkich członków rodziny studenta osiągających te dochody, załącznik do regulaminu nr 1B oraz oświadczenie członka rodziny o dochodzie osiągniętym poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej – dotyczy wszystkich członków rodziny osiągających te dochody, załącznik do regulaminu  1C,

5) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy (lub ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu) o wielkości powierzchni użytków rolnych wyrażonych  w hektarach przeliczeniowych (zgodnie z art. 179 ust. 7 Ustawy); przy czym do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane    w dzierżawę z wyjątkiem:

- ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów   o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego,

- gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

- gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej 
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

6) zaświadczenie z ZUS  lub zakładu pracy o pełnej wysokości poniesionej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie zobowiązane są złożyć osoby, które w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mają wykazany dochód.

6. w przypadkach wymienionych w ust. 5 lit. d przedłożyć należy  dodatkowo:

1) umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

2) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

3) umowę dzierżawy, w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; - lub ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu);

7. inne dokumenty niezbędne do udokumentowania wysokości dochodów i składu rodziny w indywidualnych przypadkach, a w szczególności:

1) w przypadku rodzin niepełnych – kopie aktów zgonu rodziców lub kopie wyroków zasądzających alimenty,

2) kopie wyroków zasądzających alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (lub ich kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem -oryginał do wglądu), jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

3) kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,                 a także:

4) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

5) przekazy lub przelewy pieniężne albo oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, jeśli jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

6) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka lub innego członka rodziny, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki,

7) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany, (lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu)

8) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego                     z rodziców lub obojga rodziców,

9) prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

10) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

11) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, która nie jest panną lub kawalerem,

12) zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej  o wysokości  świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym, wraz zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,  a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym.

8. w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą przedłożyć należy właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju.

9. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez zatrudnienia i pobieranych świadczeniach pełnoletnich członków rodziny wymienionych we wniosku.

10. dokumenty stwierdzające utratę dochodu (np. świadectwo pracy lub jego kopię poświadczoną  za zgodność                       z oryginałem - oryginał do wglądu).

11. dokumenty określające wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu   w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania uprawnień   do stypendium.

12. zaświadczenie pracodawcy o okresach zatrudnienia, udzielenia urlopu  macierzyńskiego  lub wychowawczego.

13. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości świadczeń pomocy społecznej w przypadku gdy rodzina korzysta z takiej pomocy.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pobierania stypendium wymagają potwierdzenia innymi dokumentami niż wymienione w §7 lub złożenia stosownego oświadczenia Komisja Socjalna oraz Odwoławcza Komisja Socjalna może żądać złożenia takiego dokumentu pod rygorem odmowy przyznania świadczenia.

§8

Ustalenie wysokości dochodu

1. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód członka rodziny pomniejsza się: o podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 36 i 36L z załącznikami), dochód członka rodziny pochodzący z działalności gospodarczej pomniejsza się  o podatek należny oraz faktycznie zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 28, 28A, 28B i 16A z załącznikami), dochód członka rodziny pomniejsza się o faktycznie zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy (zał. Nr 1A)

4. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w ostatnim roku kalendarzowym odejmuje się kwotę alimentów faktycznie zapłaconych w ostatnim roku kalendarzowym.

5. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji oraz jej dochodów.

6. 6.W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny             w ostatnim roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem przepisów § 9.

7. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego                         z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego.

8. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągnął   w ostatnim roku podatkowym stanowiącym podstawę do ustalenia dochodu, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.

9. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejsza się odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

§9

1. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

3. W przypadku ustalania wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art.18 ustawy z dnia 15.11.1984 r.  o podatku rolnym, z tym zastrzeżeniem, że do powierzchni użytków rolnych nie wlicza się ziemi oddanej w dzierżawę, o której mowa w § 7 pkt 6 lit. d tiret 1-3.

4. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu rodziny o łącznej powierzchni przekraczającej 1 hektar fizyczny lub 1 hektar przeliczeniowy. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów nie przekracza 1 hektara fizycznego lub 1 przeliczeniowego, dochodu nie nalicza się.

5. Przez umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rozumie się umowę dzierżawy zawartą w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, zawartą z osobą niebędącą:

1) małżonkiem wydzierżawiającego,

2) jego zstępnym lub pasierbem,

3) małżonkiem zstępnego lub pasierba,

4) osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym,

5) małżonkiem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

§10

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

§11

1. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę do ustalenia prawa do świadczeń wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości - co powinno być udokumentowane m.in. odcinkami przekazów/przelewów oraz zaświadczeniem komornika o stanie egzekucji alimentów w przypadku ich nieotrzymywania  lub otrzymywania w mniejszej wysokości.

2. W przypadku uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych do ukończenia 25 r.ż., jeśli z zaświadczenia komornika wynika, że postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, przedłożyć należy zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym -będącym podstawą ustalania uprawnień do pomocy materialnej.

§12

1. W przypadku, gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o świadczenia zaginął, student składający wniosek                 o świadczenia do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, a w przypadku cudzoziemców, właściwej instytucji.

2. 2.Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego, a ustalając dochód               w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się członka rodziny, który zaginął.

3. 3.Student przedstawia raz na kwartał aktualne zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

4. Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi znajdującemu się na utrzymaniu jednego z rodziców w przypadku gdy nie zostało zasadzone świadczenie alimentacyjne na jego rzecz od drugiego z rodziców z wyjątkiem sytuacji gdy:

a) drugi z rodziców nie żyje,

b) ojciec jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego  od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka.

§ 13

Zmiany w dochodach

(utrata i uzyskanie dochodu)

1. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od miesięcznego dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę  utraconego dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający  utratę przez członka rodziny dochodu  oraz wysokość utraconego dochodu.

2. W przypadku utraty dochodu i uzyskania innego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym (będącym podstawą ustalania uprawnień), dochód rodziny pomniejsza się o dochód utracony,  a następnie powiększa o dochód uzyskany     i nieutracony do dnia zgłoszenia wniosku o stypendium – przepis § 14 stosuje się odpowiednio.

3) utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 3. Przez utratę dochodu, o której mowa w ust. 1 i 2, rozumie się utratę dochodu spowodowaną:

1) uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,

2) utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

4) utraty zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,   z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

5) wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej,

6) utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

4. Ustalając dochód studenta samodzielnego finansowo nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Do wniosku należy załączyć:4. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający utratę dochodu, np. świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu, a także  dokument określający miesięczną wysokość utraconego dochodu netto;

2) student może również złożyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o pozostawaniu danej osoby w rejestrze osób bezrobotnych.

5. Jeżeli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość ulega zmianie od miesiąca  następnego w którym został złożony wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego.

6. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzający okres stypendialny, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń socjalnych ( art. 5 ust. 4a. ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.)

§ 14

1. W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał dochód (którego nie miał w ostatnim roku kalendarzowym, będącym podstawą ustalania uprawnień) w roku bieżącym, z powodu:

1) zakończenia urlopu wychowawczego,

2) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy               o dzieło,

4) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

2. Do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny w pierwszym pełnym miesiącu uzyskiwania nowego dochodu (w miesiącu następującym po miesiącu uzyskania dochodu), o ile dochód ten osoba otrzymuje nadal w dniu ustalania prawa do świadczeń.

3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny (tj. w roku będącym podstawą ustalania uprawnień), ustalając dochód członka rodziny uzyskany w tym roku, dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany nadal w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. art. 5 pkt 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.

4. Do wniosku należy dołączyć dokument lub zaświadczenie informujące o wysokości uzyskanego przez członka rodziny dochodu (netto i brutto) z pierwszego pełnego miesiąca uzyskiwania tego dochodu.

5. Obowiązkiem studenta jest zgłoszenie w ciągu miesiąca faktu uzyskania dochodu przez członka rodziny wymienionego we wniosku o stypendium. W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do stypendium, nie przysługuje ono od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.

Rozdział 4

Zasady przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

§ 15

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymać z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane także w trakcie roku akademickiego. Stypendium jest przyznawane od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące, z wyłączeniem  § 2 pkt 4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu

3. Ubiegając się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, student zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem  traktowanym na równi z tym orzeczeniem ( oryginał do wglądu), o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) tj.:

1) orzeczenie wydane przez zespoły orzekające lub lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Zgodnie z art.5 w/w ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. nr 162, poz.1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie w/w  wymienionej ustawy traktuje się na równi                               z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w w/w ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności,  z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2) orzeczenie  o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, ( tylko wydanym przed dniem wejścia w życie w/w ustawy tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciło ważności),

Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

- I grupy inwalidów traktowane na równi z orzeczeniem z znacznym stopniu niepełnosprawności;

- II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

3) orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, ( jeżeli zostały wydane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy tj.  przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciły  mocy po tym dniu), jeżeli uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy   w gospodarstwie rolnym trakt z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

4. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta, liczby złożonych wniosków oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.

5. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby uprawnionej.

6. Gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ma charakter okresowy, wówczas stypendium przyznaje się do końca miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W razie przedłożenia                    w ciągu  dwóch miesięcy od tego terminu orzeczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego orzeczenia, stypendium przyznaje się od następnego miesiąca, po którym przerwano wypłatę.

7. W przypadku przedłożenia orzeczenia w terminie dłuższym niż  dwa miesiące, stypendium dla niepełnosprawnych przyznaje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedłożono aktualne orzeczenie.

8. Osoba, która utraciła uprawnienia do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, ostatnie świadczenie otrzymuje za miesiąc, w którym utraciła uprawnienia.

Rozdział 5 Zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

§ 16

1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

1) uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

2) zaliczył kolejny rok studiów zgodnie z planem i programem studiów oraz złożył indeks w terminie określonym przez Regulamin studiów uczelni.

2. O stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust  1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

3. Student, który ukończył studia I stopnia , po przyjęciu na studia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra może otrzymywać stypendium rektora na pierwszym roku tych studiów, pod warunkiem ich rozpoczęcia nie później niż w rok od ukończenia studiów  I stopnia , nie dłużej jednak niż przez trzy lata. Ocenie podlegają osiągnięcia z ostatniego roku studiów I stopnia , a w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr- osiągnięcia z tego semestru.

4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta załącznik nr 2,3,4 do regulaminu, na  okres roku akademickiego.

5. Progi  średniej ocen oraz  wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów ustala  Rektor w porozumieniu z uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego  w drodze zarządzenia w zależności od wysokości wypracowanej średniej ocen, rodzaju osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, liczby złożonych w danym roku akademickim wniosków jak również wielkości środków finansowych przeznaczonych na stypendia Rektora dla najlepszych studentów.

6. Student może ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z każdego ze wskazanych w ust. 1 tytułów. Kwota Stypendium Rektora dla najlepszych studentów stanowi sumę kwot przyznanych z tytułu:

1) uzyskanie wysokiej średniej ocen,

2) osiągnięcia naukowe,

3) osiągnięcia artystyczne,

4) osiągnięcia sportowe.

7. Przy naliczaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny z egzaminów oraz zaliczeń, określonych planem studiów. Średnia ocen ustalana jest do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń.

8. Rektor w porozumieniu z Komisją Stypendialną może przyznać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, studentowi który nie zaliczył w terminie określonym w regulaminie, roku studiów  w przypadku:

1. nieobecności osoby egzaminującej w terminie egzaminu lub zaliczenia;

2.nieobecności studenta na zaliczeniu lub egzaminie z powodu zwolnienia lekarskiego powyżej 14 dni, obejmującego termin sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej.

§ 17

1. Za osiągnięcia naukowe lub artystyczne uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów uważa się:

1) udział w pracach naukowych lub naukowo-badawczych,

2) artykuł naukowy recenzowany, artykuł naukowy z listy filadelfijskiej, recenzowana publikacja książkowa,

3) referat wygłoszony na w trakcie międzynarodowej lub ogólnopolskiej konferencji naukowej,

4) staż naukowy,

5) studia odbyte w innej uczelni w ramach stypendium międzynarodowego lub krajowych programów międzyuczelnianych,

6) prezentacja dzieła artystycznego, utworu muzycznego w instytucji artystycznej lub placówce organizującej w sposób ciągły wystawy dzieł artystycznych,

7) nagrody lub wyróżnienia w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie artystycznym lub muzycznym,

8) nagrody, wyróżnienia otrzymane na olimpiadach lub konkursach tematycznych,

9) oraz inne szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne,

10) nagrody i wyróżnienia studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, jako laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,               o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

2. Uzyskanie osiągnięć naukowych lub artystycznych winno zostać potwierdzone właściwymi zaświadczeniami lub innymi dokumentami.

Rozdział 6  Zasady i tryb przyznawania zapomogi

§ 18

1. Zapomogę może uzyskać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej  miedzy innymi przez:

1) nieszczęśliwy wypadek  studenta,

2) poważną chorobę studenta  jego dziecka lub rodziców   pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającą zakupu drogich leków lub sprzętu   medycznego, ( zaświadczenie powinien wydać lekarz specjalista),

3) śmierć członka najbliższej rodziny - dziecka, małżonka lub rodziców, na których utrzymaniu student pozostaje,

4) klęski żywiołowej  jak pożar, powódź,

5) oraz inną szczególnie trudną sytuację materialną.

2. Student składa w terminie nie dłuższym niż  trzy miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie zapomogi, wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi wystąpienie   o zapomogę (np.: zaświadczenie lekarskie, aktem zgonu, zaświadczenie z policji lub straży pożarnej). Załącznik nr 6 do regulaminu.

3. Student zobowiązany jest potwierdzić występowanie zdarzenia losowego oraz udokumentować  pogorszenie swojej sytuacji materialnej.

4. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja studenta nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie jego trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

5. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim z różnych przyczyn.

6. Maksymalną wysokość zapomogi ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

7. Łączna wysokość przyznanych zapomóg nie może przekroczyć w danym roku akademickim kwoty 1.200 zł.

Rozdział 7  

Organizacja i funkcjonowanie Komisji Stypendialnej
i Odwoławczej Komisji Stypendialnej

§ 19

1. Organem  orzekającym  w sprawach pomocy materialnej dla studentów jest Komisja Stypendialna  i Odwoławcza Komisja Stypendialna.

2. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów  oraz zapomogi przyznaje Komisja Stypendialna.

3. Komisję Stypendialną w skład której wchodzi czterech  studentów delegowanych przez uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego oraz trzech  pracowników Uczelni, powołuje Rektor Uczelni na okres jednego roku akademickiego.

4. Odwoławczą  Komisję Stypendialną w skład której wchodzi czterech  studentów delegowanych przez uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego oraz trzech  pracowników Uczelni, powołuje Rektor Uczelni na okres jednego roku akademickiego.

5. Nie można być powołanym zarówno do Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

6. Większość składu komisji o których mowa w ust. 1, stanowią studenci.

7. Członek Komisji, którego sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu komisji, zostaje wyłączony  z podejmowania decyzji dotyczącej własnej osoby.

8. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu orzekającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

9. Decyzje wydawane przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą  Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

10. Od decyzji Komisji Stypendialnej  przysługuje studentowi odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej.

11. Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor Uczelni.           W ramach nadzoru Rektor może uchylić decyzję  Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji  Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym  regulaminem.

12. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków obecnych na posiedzeniu.

13. Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i oraz Sekretarza Komisji.

14. 14. Decyzje   w sprawie przyznania bądź nieprzyznania stypendium lub zapomogi, student może odebrać osobiście w Dziale Księgowości WSSM i KS.

15. Doręczenie decyzji nieodebranych w sposób określony w ust. 14 odbywa się poprzez wysyłkę listem poleconym na adres do korespondencji podany przez studenta.

16. W trakcie roku akademickiego zmian w składach komisji o których mowa w  § 19 pkt. 1   dokonuje Rektor,               w przypadku przedstawicieli studentów na wniosek lub w porozumieniu uczelnianą Rada Samorządu Studenckiego.

17. Członkowie komisji wymienionych w § 19 pkt. 1  są zobowiązani do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie jej prac.

18. Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej  rozpatrywane jest w ciągu  miesiąca od daty jego wpływu.

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Nienależnie pobrane świadczenia pomocy materialnej podlegają zwrotowi na fundusz stypendialny Uczelni.

2. Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na rachunek bankowy, otwarty w dowolnym banku, wskazany przez studenta.

3. Do decyzji podjętych przez Komisję Stypendialną oraz Odwoławczą Komisję Stypendialną stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Rektor Uczelni, po zasięgnięciu opinii uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

5. Wykaz załączników do Regulaminu Pomocy materialnej dla studentów WSSMiKS w Chełmie.

Załącznik nr 1 Wniosek o stypendium socjalne i zwiększone stypendium socjalne.

Załącznik nr 1A Oświadczenie członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Załącznik nr 1B  Oświadczenie członków rodziny studenta o przychodach nie podlegających opodatkowaniu.

Załącznik nr 1C  Oświadczenie członków rodziny studenta o dochodzie osiągniętym poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej .

Załącznik nr 2 Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów studiów I stopnia –średnia ocen.

Załącznik nr 3 Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów studiów II stopnia –średnia ocen.

Załącznik nr 4 Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub  wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Załącznik nr 5 Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik nr 6 Wniosek o zapomogę.

Załącznik nr 7 Oświadczenie studenta o niepobieraniu stypendium na innych kierunkach.

Załącznik nr 8 Wniosek o stypendium socjalne i zwiększone stypendium socjalne   na semestr letni

Załącznik nr 9 Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na    semestr letni

Załącznik nr 10 Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów studiów I stopnia –średnia ocen – na semestr letni

Załącznik nr 11 Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów studiów II stopnia –średnia ocen – na semestr letni


Wnioski

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2029904
#