Get Adobe Flash player
Studia licencjackie POLITOLOGIA

POLITOLOGIA na studiach I stopnia

Kierunek Politologia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Specjalności:

 • Polityka obsługi ruchu granicznego
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Polityka samorządowa i administracja
 • Polityka bezpieczeństwa państwa
 • Media i komunikowanie społeczne
 • Polityka obsługi ruchu turystycznego
 • Polityka migracyjna


Na pierwszym roku studenci (cudzoziemcy) studiów stacjonarnych I stopnia mają możliwość intensywnej nauki języka polskiego. (Obowiązkowy przedmiot w programie studiów).

 

Program studiów obejmuje grupy przedmiotowe:


1/ Treści ogólne:

Metody i techniki pisania pracy dyplomowej

Ochrona własności intelektualnej

Technologia informacyjna

Język polski (obowiązkowy dla cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

 

Podstawy psychologii społecznej

Socjologia polityki

 

Geografia polityczna i gospodarcza

Wychowanie fizyczne (na studiach stacjonarnych)

Seminarium dyplomowe

ponadto:

Języki obce: angielski obowiązkowy oraz drugi do wyboru (niemiecki lub rosyjski)  - na studiach stacjonarnych,

język angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński do wyboru - na studiach niestacjonarnych.

 • NOWOŚĆ!!! Język hiszpański

 

2/ Treści podstawowe:

Nauka o państwie i prawie

Nauka o polityce

Myśl polityczna

Współczesne systemy polityczne

3/ Treści kierunkowe:

Najnowsza historia polityczna

Najnowsza historia polityczna Polski

System polityczny RP

Partie polityczne i systemy partyjne

Administracja publiczna

Samorząd i polityka lokalna

Marketing polityczny

Polityka społeczna i gospodarcza

Podstawy stosunków międzynarodowych

Integracja europejska

Statystyka i demografia

Organizacja i zarządzanie

Polityka zagraniczna III RP

Zajęcia fakultatywne

4/ Treści uzupełniające:

System polityczny Ukrainy

Mniejszości narodowe i etniczne

Religie i związki wyznaniowe

Samorząd terytorialny w Europie i USA

Polityka ekologiczna

5/ Zajęcia praktyczne:

 

Szkolenie w zakresie BHP

Udzielanie pierwszej pomocy medycznej

Przysposobienie biblioteczne

6/ Grupa treści specjalnościowych (w zależności od profilu specjalności):

 • Polityka migracyjna

Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

Historia migracji i teoretyczne podstawy polityki migracyjnej

Polityka i prawo migracyjne UE

Geneza i rozwój polityki oraz prawa migracyjnego w Polsce

Uwarunkowania i podstawy funkcjonowania  systemu azylowego w Unii Europejskiej i w Polsce

Społeczno – ekonomiczne uwarunkowania wjazdu i pobytu migrantów w Polsce

Identyfikacja narodowych społeczności imigranckich w Polsce (charakter, liczebność i mechanizmy powstawania)

Socjologia współczesnych migracji

 Kończąc stu­dia na tym kie­run­ku, ab­sol­went po­sia­da wiedzę do­tyczącą za­gad­nień obej­mujących ob­szar nauk społecz­nych, w tym sz­czególnie od­noszącą się do pro­cesów mi­gra­cji, pro­ble­ma­ty­ki uchodźstwa i zróżni­cowania społeczeństw wie­lo­kul­tu­ro­wych.

 

 • Polityka obsługi ruchu granicznego:

 

Wspólna polityka celna

Prawo celne

Przestępstwa i wykroczenia w ruchu granicznym

Postępowanie w sprawach celnych

Elementy kalkulacyjne cła

Polityka zarządzania granicami

Współpraca transgraniczna

 

 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej:

 

Fundusze strukturalne

Prawo europejskie

Techniki pozyskiwania funduszy celowych

Projekty UE

Instytucje Unii Europejskiej

Warsztaty z projektów unijnych

Polityka regionalna UE

 

 • Polityka samorządowa i administracja:

 

Prawo administracyjne

Postępowanie administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo cywilne

Prawo finansowe

Zamówienia publiczne

 

 • Polityka bezpieczeństwa państwa:

 

Polityka i strategia oraz system bezpieczeństwa narodowego RP

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego RP

Międzynarodowe prawo humanitarne

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Zarządzanie kryzysowe na poziomie krajowym i lokalnym

 

 • Media i komunikowanie społeczne:

 

Wstęp do nauki o komunikowaniu

Retoryka i erystyka

Współczesne systemy medialne

Prawo mediów

Warsztaty dziennikarskie

Psychologia komunikacji

Public relations

 

 • Polityka obsługi ruchu turystycznego:

 

Polityka rozwoju turystyki i rekreacji

Regulacje prawne w zakresie turystyki i hotelarstwa

Geografia turystyczna

Agroturystyka

Obsługa ruchu turystycznego

Ekonomika turystyki i rekreacji
galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1928770
#