Get Adobe Flash player
Studia licencjackie POLITOLOGIA

POLITOLOGIA na studiach I stopnia

Kierunek Politologia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Specjalności:

 • Polityka obsługi ruchu granicznego
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Polityka samorządowa i administracja
 • Polityka bezpieczeństwa państwa
 • Media i komunikowanie społeczne
 • Polityka obsługi ruchu turystycznego
 • Polityka migracyjna


Na pierwszym roku studenci (cudzoziemcy) studiów stacjonarnych I stopnia mają możliwość intensywnej nauki języka polskiego. (Obowiązkowy przedmiot w programie studiów).

 

Program studiów obejmuje grupy przedmiotowe:


1/ Treści ogólne:

Metody i techniki pisania pracy dyplomowej

Ochrona własności intelektualnej

Technologia informacyjna

Język polski (obowiązkowy dla cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

 

Podstawy psychologii społecznej

Socjologia polityki

 

Geografia polityczna i gospodarcza

Wychowanie fizyczne (na studiach stacjonarnych)

Seminarium dyplomowe

ponadto:

Języki obce: angielski obowiązkowy oraz drugi do wyboru (niemiecki lub rosyjski)  - na studiach stacjonarnych,

język angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński do wyboru - na studiach niestacjonarnych.

 • NOWOŚĆ!!! Język hiszpański

 

2/ Treści podstawowe:

Nauka o państwie i prawie

Nauka o polityce

Myśl polityczna

Współczesne systemy polityczne

3/ Treści kierunkowe:

Najnowsza historia polityczna

Najnowsza historia polityczna Polski

System polityczny RP

Partie polityczne i systemy partyjne

Administracja publiczna

Samorząd i polityka lokalna

Marketing polityczny

Polityka społeczna i gospodarcza

Podstawy stosunków międzynarodowych

Integracja europejska

Statystyka i demografia

Organizacja i zarządzanie

Polityka zagraniczna III RP

Zajęcia fakultatywne

4/ Treści uzupełniające:

System polityczny Ukrainy

Mniejszości narodowe i etniczne

Religie i związki wyznaniowe

Samorząd terytorialny w Europie i USA

Polityka ekologiczna

5/ Zajęcia praktyczne:

 

Szkolenie w zakresie BHP

Udzielanie pierwszej pomocy medycznej

Przysposobienie biblioteczne

6/ Grupa treści specjalnościowych (w zależności od profilu specjalności):

 • Polityka migracyjna

Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

Historia migracji i teoretyczne podstawy polityki migracyjnej

Polityka i prawo migracyjne UE

Geneza i rozwój polityki oraz prawa migracyjnego w Polsce

Uwarunkowania i podstawy funkcjonowania  systemu azylowego w Unii Europejskiej i w Polsce

Społeczno – ekonomiczne uwarunkowania wjazdu i pobytu migrantów w Polsce

Identyfikacja narodowych społeczności imigranckich w Polsce (charakter, liczebność i mechanizmy powstawania)

Socjologia współczesnych migracji

 Kończąc stu­dia na tym kie­run­ku, ab­sol­went po­sia­da wiedzę do­tyczącą za­gad­nień obej­mujących ob­szar nauk społecz­nych, w tym sz­czególnie od­noszącą się do pro­cesów mi­gra­cji, pro­ble­ma­ty­ki uchodźstwa i zróżni­cowania społeczeństw wie­lo­kul­tu­ro­wych.

 

 • Polityka obsługi ruchu granicznego:

 

Wspólna polityka celna

Prawo celne

Przestępstwa i wykroczenia w ruchu granicznym

Postępowanie w sprawach celnych

Elementy kalkulacyjne cła

Polityka zarządzania granicami

Współpraca transgraniczna

 

 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej:

 

Fundusze strukturalne

Prawo europejskie

Techniki pozyskiwania funduszy celowych

Projekty UE

Instytucje Unii Europejskiej

Warsztaty z projektów unijnych

Polityka regionalna UE

 

 • Polityka samorządowa i administracja:

 

Prawo administracyjne

Postępowanie administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo cywilne

Prawo finansowe

Zamówienia publiczne

 

 • Polityka bezpieczeństwa państwa:

 

Polityka i strategia oraz system bezpieczeństwa narodowego RP

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego RP

Międzynarodowe prawo humanitarne

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Zarządzanie kryzysowe na poziomie krajowym i lokalnym

 

 • Media i komunikowanie społeczne:

 

Wstęp do nauki o komunikowaniu

Retoryka i erystyka

Współczesne systemy medialne

Prawo mediów

Warsztaty dziennikarskie

Psychologia komunikacji

Public relations

 

 • Polityka obsługi ruchu turystycznego:

 

Polityka rozwoju turystyki i rekreacji

Regulacje prawne w zakresie turystyki i hotelarstwa

Geografia turystyczna

Agroturystyka

Obsługa ruchu turystycznego

Ekonomika turystyki i rekreacji
galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 145 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2030038
#