Get Adobe Flash player
Studia licencjackie EKONOMIA

EKONOMIA

Kierunek Ekonomia

Specjalności:
 • Agroekonomia
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego


Cel kształcenia

Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku Ekonomia prowadzone będą w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia zakończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Kształcenie wykracza miejscami poza profil zawodowy, dając szersze podstawy teoretyczne, co w przyszłości umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w bardzo różnorodnych instytucjach wymagających wiedzy z zakresu ekonomii i agrobiznesu, jak również kontynuację kształcenia na studiach uzupełniających na kierunku Ekonomia i pokrewnych, jak np. Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie.

Absolwent kierunku Ekonomia, Specjalność Agroekonomia otrzymuje tytuł licencjata, zna informatykę i ma rozległą wiedzę ekonomiczną. Jest wyspecjalizowany w określonej – szczególnej dziedzinie zastosowań ekonomii, jaką jest rolnictwo i gospodarka żywnościowa.


Praktyka studencka na kierunku Ekonomia


Praktyki realizowane są przez 4 tygodnie.
Pożądanymi z punktu widzenia kierunku studiów są instytucje m.in. :

 • urzędy np. centralne, wojewódzkie, marszałkowskie, powiatowe, miejskie, gminne;
 • organizacje pozarządowe (np. związane z wykorzystaniem funduszy europejskich);
 • oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • oddziały Agencji Rynku Rolnego;
 • Osrodki Doradztwa Rolniczego;
 • Zaklad Ubezpieczeń Spolecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędy Skarbowe;
 • banki i instytucje finansowe;
 • producenci żywności;
 • zaklady pracy o różnych profilach produkcji.

Student może zostac skierowany na praktykę przez Uczelnię lub samodzielnie wskazać instytucję/przedsiębiorstwo, która wyrazi gotowość jego podjęcia na praktykę.
Koordynator praktyk może zwolnić studenta z odbywania praktyki jeżeli student:
 • jest zatrudniony w kraju lub za granicą i charakter jego pracy spełnia wymogi programu praktyki;
 • wziął udział w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyk (program dostepny u koordynatora praktyk);
 • udokumentował inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyki m.in. odbywanie staży zawodowych, przuczania do zawodu, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych np. wolontariat czy umowa zlecenie,

 

Sylwetka absolwenta


Absolwent kierunku Ekonomia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest on przygotowany do przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w teorii gospodarki rynkowej. Dodatkowo kończąc specjalność Agroekonomia jest przygotowany do pracy i zarządzania w przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej oraz organizacjach i instytucjach (publicznych  i pozarządowych) – głównie na stanowiskach wykonawczych – w kraju i za granicą.

Absolwent kierunku Ekonomia posiada również niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwalają mu na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej (ECDL – European Computer Driving Licence).

Studenci nabywają również umiejętności w zakresie samodzielnego uczenia się, mają zdolność analizy różnych rozwiązań, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność prezentacji własnych i cudzych poglądów, umiejętność formułowania poglądów krytycznych, umiejętność organizowania i koordynowania działań, umiejętność doprowadzenia pomysłu do realizacji, umiejętność podejmowania decyzji, oraz umiejętność wsłuchiwania się w głos opinii publicznej. Postawę absolwenta Ekonomii cechuje elastyczność, otwarcie na nowe pomysły, uczciwość, brak akceptacji dla korupcji i utożsamianie swoich działań z interesem publicznym.

Dyplom ukończenia studiów licencjackich umożliwia absolwentom podjęcie studiów II stopnia i zdobycie tytułu magistra.


Student może ubiegać się o stypendia. Więcej informacji ...Lp.

Nazwa przedmiotu

Przedmioty ogólne:

1

Język obcy 1 (ang.)

2

Informatyka

3

Przedmioty ogólnospołeczne i geograficzne (3 spośród 7 do wyboru)*

4

Ochrona własności intelektualnej

Przedmioty podstawowe:

5

Matematyka

6

Statystyka opisowa

7

Ekonometria

8

Mikroekonomia

9

Makroekonomia

10

Podstawy zarządzania

11

Podstawy rachunkowości

12

Międzynarodowe stosunki gosp.

13

Podstawy prawa

Przedmioty kierunkowe:

14

Polityka społeczna

15

Polityka gospodarcza

16

Analiza ekonomiczna

17

Finanse publiczne i rynki finansowe

18

Ekonomia integracji europejskiej

19

Gospodarka regionalna i fundusze strukturalne

Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe:

20

Ekonomika rolnictwa

21

Podstawy bankowości i finansów

22

Podstawy marketingu

23

Prognozowanie i symulacje

24

Przedsiębiorczość w agrobiznesie

25

Doradztwo w agrobiznesie

26

Polityka rolna i finanse UE

27

Technologie produkcji roślinnej

28

Technologie produkcji zwierzęcej

29

Organizacja i zarządzanie gospodarstwem

Przedmioty do wyboru – elektywy*:

30

Podstawy agrobiznesu

31

Ekonomika ochrony środowiska

32

Systemy komputerowe w ekonomii

33

Informacja w agrobiznesie

34

Język obcy 2 (do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński)

35

Ekonomika i organizacja przetwórstwa rolno -spożywczego

36

Marketing produktów rolno-spożywczych

37

Badania i analiza rynku

38

Metody wyceny projektów gospodarczych

39

Prawo bankowe

40

Ochrona środowiska

41

Agroturystyka

42

Komunikacja społeczna

43

Spółdzielczość

44

Ekonomika turystyki

45

Prawo finansowe

46

Prawo celne

47

Handel międzynarodowy

48

Współczesne doktryny społeczno-gospodarcze

49

Samorząd terytorialny

50

Marketing polityczny

51

Prawo pracy

52

System polityczny Ukrainy

53

Zarządzanie projektami UE

54

Zarządzanie małą firmą

55

Matematyka finansowa

56

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Praktyka zawodowa

Seminarium + praca dyplomowa


* Historia gospodarcza, Geografia ekonomiczna, Filozofia, Socjologia wsi i rolnictwa, Historia myśli ekonomicznej, Państwo i gospodarka, Rozwój cywilizacyjny świata


galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 144 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2030035
#