Get Adobe Flash player
Studia podyplomowe Rekrutacja

Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA - studia podyplomoweNOWOŚĆ!!
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie proponuje atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych z zakresu PEDAGOGIKI.

Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej studiów I stopnia. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Uzyskają wykształcenie na wysokim poziomie prowadzące do kumulacji kompetencji i nabycia niezbędnych umiejętności dostosowanych do zmieniającego się rynku pracy.

Przygotowanie do pracy w szkolnictwie wymaga  przygotowania pedagogicznego, dlatego dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego a zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych program studiów przewiduje taką możliwość (stworzony zostanie odrębny, dodatkowy moduł z przygotowania pedagogicznego). Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo, na którym będą umieszczone informacje o kwalifikacjach.

Studia są prowadzone zarówno formami  tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rozkład procentowy zajęć prowadzonych posiada formę e-learningową oraz formę zjazdów stacjonarnych – uzależnione jest to od kierunku studiów podyplomowych, jaki zostanie uruchomiony przez WSSMIKS.

 

"Studia podyplomowe nie nadają kwalifikacji pedagogicznych, z wyjątkiem Przygotowania pedagogicznego. Dla osób zainteresowanych nabyciem tych kwalifikacji Uczelnia zorganizuje, w ramach studiowanej specjalności, moduł z przygotowania pedagogicznego". Ponadto warto nadmienić, że   "nabywane  kwalifikacje   do pracy w szkołach i placówkach osiatowych są zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1207 z późn.zm.)".

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:


 


Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne mogą rozpocząć osoby legitymujące się dyplomem  I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w zakresie swojego podstawowego wykształcenia.

W przypadku absolwentów:

- studiów I stopnia, słuchacze uzyskują przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych,

- studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, słuchacze uzyskują przygotowanie  pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół (szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i kształcenia zawodowego) i rodzajach placówek oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr.

Absolwent w toku studiów nabędzie uporządkowaną wiedzę  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej,   metodyki szczegółowej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do zadań  realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Program studiów:

Program studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne" realizuje wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja studiów:

· Forma studiów: studia niestacjonarne

· Liczba semestrów: 3

· Liczba godzin: 440 ( w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych) 

Wymagane dokumenty:Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną są kierowane do osób posiadających ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie pedagogiki lub pedagogiki specjalnej, a także absolwentów kierunków przygotowujących do prowadzenia przedmiotów szkolnych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz w kształceniu zawodowym oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1—3 szkoły podstawowej.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz diagnozy i terapii pedagogicznej na etapie wychowania przedszkolnego w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz w żłobkach i klubach dziecięcych (Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r., art. 16 ). W trakcie studiów nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka oraz praktycznego organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej ukierunkowanej na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Połączenie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną pozwala słuchaczom rozwinąć umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć nie tylko z dzieckiem mającym różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu i klasach I-III, ale także doskonalą codzienną pracę nauczyciela z dzieckiem i jego środowiskiem. Proces wychowania i proces terapeutyczny są ściśle ze sobą powiązane.

Absolwent studiów podyplomowych posiada znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, terapii pedagogicznej, a także podstaw logopedii i wspierania dziecka z zaburzeniami w rozwoju. Wyposażony jest w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, dydaktyczną i terapeutyczną w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I-III.

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów magisterskich posiadających kwalifikacje nauczycielskie, którzy pragną rozszerzyć kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w szkole podstawowej na I etapie edukacji w placówkach ogólnodostępnych, specjalnych i z oddziałami integracyjnymi.

Absolwent nabędzie i poszerzy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie oligofrenopedagogiki, a w szczególności profesjonalnego projektowania działań edukacyjnych i  wychowawczych, diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka oraz podejmowania współpracy z opiekunami dziecka i innymi instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela, a także rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto absolwent będzie przygotowany do organizacji procesu kształcenia i wychowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą adresowane są  w szczególności do  kandydatów  na stanowiska kierownicze w oświacie, pracowników zatrudnionych  jednostkach samorządu terytorialnego, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz  nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem  zawodowym, pragnącym  nabyć/poszerzyć  wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji

Absolwent nabędzie kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach nadzorujących i prowadzących działalność oświatową.


Studia  podyplomowe na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją kierowane są do absolwentów szkół wyższych (licencjatów i magistrów), którzy chcą podjąć pracę w  charakterze archiwisty oraz do osób które na co dzień zajmują się zarządzaniem dokumentacją i archiwizowaniem danych.

Ukończenie studiów daje uprawnienia do pracy w:

 

 • archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących  urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie
 • archiwach państwowych,
 • biurze lub kancelarii na stanowisku sekretarza/asystenta/menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej,
 • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji),
 • bibliotekach, muzeach, w szczególności w działach rękopisów.

 

 

 Studia podyplomowe  na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa trwają 3 semestry.

Adresowane są do absolwentów  studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli różnych typów i rodzajów szkół.

Absolwent nabędzie kwalifikacje  do  prowadzenia  zajęć dydaktycznych w szkole: edukacja dla bezpieczeństwa, zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy w szkole a także zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych i kulturalnych.

 

Studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjatów i magistrów), pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim do pracy m.in.: w szkolnictwie specjalnym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym,

Opanowane kompetencje pozwolą także na podjęcie pracy w ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, przedszkolach, w tym przedszkolach specjalnych oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych dla osób z niesprawnością intelektualną, w charakterze pedagoga specjalnego, współorganizującego i realizującego kształcenie osób z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych oraz ośrodkach rewalidacyjno - terapeutycznych.

 

Studia podyplomowe na kierunku Wspomaganie i edukacja osób z autyzmem adresowane są do absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, psychologów, logopedów i fizjoterapeutów zainteresowanych poszerzeniem swoich  kwalifikacji zawodowych w zakresie kształcenia osób z  autyzmem.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw ro  możliwości edukacyjne, współpracę ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie kwalifikacje do pracy z osobami z autyzmem. Będzie przygotowany merytorycznie i praktycznie do udziału w procesie interdyscyplinarnej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju oraz współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin.Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna są adresowane do absolwentów szkół wyższych (licencjatów i magistrów) posiadających przygotowanie pedagogiczne, a w szczególności do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz innych nauczycieli zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu się.

Studia przygotowują do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności w nauce szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania. Studia nadadzą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii psychologiczno-pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych), kwalifikacje w zakresie terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych: w przedszkolu oraz w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.Studia podyplomowe na kierunku Neurodydaktyka w edukacji są adresowane do absolwentów szkół wyższych (licencjatów i magistrów) posiadających przygotowanie pedagogiczne, a w szczególności do nauczycieli każdego etapu edukacji dzieci i młodzieży, pedagogów i psychologów, a także do osób niezwiązanych obecnie z edukacją,
a zainteresowanych usprawnianiem pracy mózgu, np.: opiekunów osób starszych.

Absolwent studiów podyplomowych rozszerzy wiadomości i umiejętności dydaktyczne o budowanie współczesnego modelu nauczania i uczenia się z wykorzystaniem naturalnych zdolności mózgu.Studia podyplomowe z Dydaktyka etyki i filozofii kierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjatów i magistrów) pragnących pogłębić wiedzę z zakresu etyki i filozofii lecz w szczególności do nauczycieli zainteresowanych poszerzeniem kwalifikacji o nauczanie etyki i filozofii w szkole.

Absolwent uzyska uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach, a także szeroką humanistyczną wiedzę o podstawowych problemach moralnych, egzystencjalnych, filozoficznych, aksjologicznych, politycznych.Studia podyplomowe na kierunku  Andragogika – organizacja edukacji dorosłych, edukacja pozaformalna,  prowadzenie szkoleń są kierowane do osób legitymujących  się dyplomem I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Studia w szczególności przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych, pragną poznać najnowsze teorie i modele wyjaśniające specyfikę określonych rodzajów, metod i form uczenia się dorosłych oraz wszelkich uwarunkowań, w tym organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem całożyciowego uczenia się dorosłych w różnych obszarach ich aktywności.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie/udoskonali wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania rozwiązań dydaktycznych oraz zastosowania różnorodnych teorii uczenia się dorosłych w praktyce. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w charakterze trenera; edukatora, instruktora i organizatora działalności oświatowej oraz doradcy zawodowego w instytucjach doradztwa zawodowego.Studia podyplomowe skierowane są do osób legitymujących się dyplomem I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Studia w szczególności przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętność prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu profilaktyki, edukacji i terapii dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno – pedagogiczna, którą zdobędzie słuchacz pozwoli mu poznać specyfikę funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie i zaburzonych emocjonalnie. Absolwent zapozna się metodami oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Poznaną wiedzę teoretyczną będzie umiał wykorzystać w praktyce. Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, umiejętność dostosowania metod, form i technik pracy do potrzeb uczniów i ich środowiska, umiejętność konstruowania indywidualnych programów profilaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Słuchacz posiądzie kompetencje społeczne i terapeutyczne, utrwali postawę otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka, wzmocni świadomość własnej wiedzy i umiejętności zindywidualizowanego podejścia do wychowanka oraz potrzebę profesjonalizmu i etyki w zawodzie pedagoga.

Absolwent pogłębi swoją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej i nabędzie uprawnienia do pracy w placówkach:

 • edukacyjnych;
 • profilaktyczno-wychowawczych: ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich;
 • instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej: ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.Studia podyplomowe na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci oraz wsparcie ich rodzin adresowane są do  absolwentów studiów I stopnia, absolwentów  studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, psychologów, logopedów i fizjoterapeutów zainteresowanych poszerzeniem swoich  kwalifikacji zawodowych o wiedzę i umiejętności w zakresu pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością i ich rodzinami. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych tworzeniem i pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty), oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). Program studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r., które wskazuje, że w skład zespołów wspomagania rozwoju mają wejść osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym – pedagog, psycholog i logopeda, rehabilitant.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do:

 • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka;
 • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności;
 • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością;
 • wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Absolwent studiów nabędzie umiejętności i zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w:

 • przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi;
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • ośrodkach wczesnej interwencji;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych.Studia podyplomowe na kierunku Pomoc społeczno – wychowawcza dziecku i rodzinie są skierowane do absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów  studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich, zainteresowanych udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie. Umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, realizowania i monitorowania działań związanych z pomocą dziecku i rodzinie. Pozwalają na zdobycie kluczowych kompetencji w pracy: asystenta rodziny, mediatora rodzinnego, koordynatora pieczy zastępczej oraz doradcy rodzinnego.

Absolwent nabędzie/udoskonali/usystematyzuje wiedzę ogólną z pedagogiki, psychologii i socjologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej, poradnictwa oraz rozwinie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozwiązywania problemów społecznych i problemów osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, przez co zostanie przygotowany do pracy z dzieckiem i rodziną w sektorze pomocy społecznej na stanowiskach: wychowawcy, opiekunki, asystenta rodzinnego, pedagoga m.in. w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • poradniach wspierających dzieci i rodziny,
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach dla ofiar przemocy,
 • schroniskach dla bezdomnych,
 • ośrodkach adopcyjnych,
 • programach zdobywania kwalifikacji zawodowych i przeciwdziałania bezrobociu,
 • organizacjach pozarządowych, społecznych i charytatywnych ukierunkowanych na pomoc dziecku, rodzinie i środowisku.Studia podyplomowe na kierunku
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy są kierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia, nauczycieli różnych specjalności zainteresowanych poszerzeniem uprawnień dydaktycznych oraz osób zatrudnionych w administracji, które mają rozszerzony zakres obowiązków o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie uprawnienia do wykonywania pracy w służbach BHP oraz będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp oraz nauczania bloku przedmiotów z zakresu bhp oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników instytucji.

Studia podyplomowe na kierunku Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej są kierowane do nauczycieli  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie edukacji. W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 roku języka angielskiego będzie mógł uczyć nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jeśli:

 • zdobędzie stosowny certyfikat na poziomie B2,
 • odbędzie studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka.

Ukończenie studiów na kierunku „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” umożliwi nauczycielom spełnienie drugiego warunku. Nauczyciele, którzy nie posiadają certyfikatu językowego na poziomie B2 uzupełnią swoje kompetencje językowe i będą mogli zdobyć stosowny dokument w trakcie studiów lub po ich ukończeniu.

Czas studiów: 3 semestry

Opłaty


Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej są odpłatne. 
Opłatę można wnosić z góry
za cały okres studiów -
1100 zł/semestr lub podzieloną na raty.

WSSMiKS nie pobiera opłaty wpisowej  na studia podyplomowe. Warunkiem rozpoczęcia studiów jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów przed końcem rekrutacji.


Więcej informacji w przygotowaniu.Studia podyplomowe  na kierunku Zajęcia techniczne i grafika komputerowa trwają 3 semestry.
Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do nauczania przedmiotu technika na wszystkich etapach edukacyjnych oraz prowadzenia zajęć z projektowania graficznego, tworzenia wizualizacji multimedialnych, kreowania identyfikacji wizualnej firmy oraz projektowania materiałów reklamowychDwukierunkowe studia podyplomowe Edukacja chemiczno - biologiczna trwają 3semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą rozszerzyć  kwalifikacje umożliwiające uzupełnienie etatu w szkole podstawowej.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do  nauczania chemii i biologii  w szkole podstawowej. Dwukierunkowe studia podyplomowe  Edukacja  fizyczno-chemiczna trwają 3semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą rozszerzyć  kwalifikacje umożliwiające uzupełnienie etatu w szkole podstawowej.

 

Absolwent nabędzie kwalifikacje do  nauczania fizyki  i chemii  w szkole podstawowej.

Dwukierunkowe studia podyplomowe Edukacja geograficzno- biologiczna trwają 3semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą rozszerzyć  kwalifikacje umożliwiające uzupełnienie etatu w szkole podstawowej.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do  nauczania geografii i biologii w szkole podstawowej.

Dwukierunkowe studia podyplomowe Edukacja historyczna z wiedzą o społeczeństwie trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą rozszerzyć  kwalifikacje zawodowe.

 

Absolwent nabędzie kwalifikacje do  nauczania drugiego przedmiotu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w różnych typach szkół.

Dwukierunkowe studia podyplomowe Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe bez przygotowania pedagogicznego (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie), osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela zainteresowanych  nabyciem kwalifikacji do realizacji nowych zadań zawodowych..

Absolwent z przygotowaniem  pedagogicznymi nabędzie kwalifikacje do  nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość, Ekonomia w praktyce i Działalność usługowa w zawodzie oraz do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzenia warsztatów edukacyjnych, zajęć grupowych i indywidualnych, zajęć doradczych w różnych typach szkół/placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

Absolwent bez  przygotowania  pedagogicznego nabędzie  kwalifikacje umożliwiające podejmowanie  zatrudnienia w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach pomocowych, w prywatnych gabinetach doradczych oraz przystępowanie do wielu unijnych  konkursów z obszaru aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.


Studia podyplomowe  na kierunku Psychopedagogika wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogicznego trwają 3 semestry

Adresowane zarówno do nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, placówek oferujących pomoc  dzieciom  i młodzieży z zaburzeniami rozwoju (zwłaszcza autyzmem, ADHD, upośledzeniem umysłowym) oraz zaburzeniami zachowania, nauczycieli innych specjalności, którzy zainteresowani są pracą  w szkole, przedszkolu jako psycholog szkolny-terapeuta, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych  zainteresowanych  profilaktyką trudności wychowawczych, członków  stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami rozwoju.

 

Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy psychologicznej w grupach przedszkolnych, szkolnych i klasach integracyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju. 


Studia podyplomowe  na kierunku Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat), które są zainteresowane rozszerzeniem i pogłębieniem wiedzy pedagogicznej o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanej na konkretne działania z zakresu pedagogiki szkolnej, socjoterapii i terapii pedagogicznej.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do zajmowania  stanowiska  nauczyciela-pedagoga  w  szkołach,  w  poradniach wychowawczo -zawodowych, ośrodkach terapeutycznych i socjoterapeutycznych,  ośrodkach  wychowawczych,  poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Studia podyplomowe  na kierunku Surdopedagogika i tyflopedagogika trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy  z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć  z osobami  słabo widzącymi i niewidomymi oraz z osobami z uszkodzonym słuchem w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Studia podyplomowe  na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) z przygotowaniem pedagogicznym  (nauczyciele wszystkich typów i rodzajów szkół / placówek) zainteresowane pracą nauczyciela-bibliotekarza, osoby  bez przygotowania  pedagogicznego zainteresowane pracą w bibliotekach  innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece, w tym bibliotece szkolnej lub pedagogicznej.


Studia podyplomowe  na kierunku Asystent ucznia niepełnosprawnego trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) z przygotowaniem pedagogicznym (nauczyciele wszystkich typów i rodzajów szkół / placówek), osoby  bez przygotowania  pedagogicznego zainteresowane pracą asystenta ucznia niepełnosprawnego oraz poszerzenie  wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki specjalnej i psychologii.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze asystenta ucznia niepełnosprawnego w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych


 

Rekrutacja - wymagane dokumenty na studia podyplomowe

NA STUDIA PODYPLOMOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 1. formularz rekrutacyjny
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 3. ksero dowodu tożsamości
 4. dwa zdjęcia legitymacyjne (wymiary: 35mm x 45mm)

Termin przyjmowania zgłoszeń do 31 października br.
 
Więcej artykułów…

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2028302
#