Get Adobe Flash player
Studia podyplomowe

Rekrutacja studia podyplomowe

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • ankieta osobowa
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
  w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami kopia paszportu
 • 3 aktualne fotografie,

Szczegółowe informacje: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do pobrania:

001_53 Ankieta osobowa na studia podyplomowe
 

Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018

Masz  już tytuł licencjata, inżyniera lub magistra ?
Zostań słuchaczem studiów podyplomowych !!!

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie proponuje atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych.
Który z nich wybrać?

Nasze propozycje studiów podyplomowych adresujemy do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

"Studia podyplomowe nie nadają kwalifikacji pedagogicznych, z wyjątkiem Przygotowania pedagogicznego. Dla osób zainteresowanych nabyciem tych kwalifikacji Uczelnia zorganizuje, w ramach studiowanej specjalności, moduł z przygotowania pedagogicznego". Ponadto warto nadmienić, że   "nabywane  kwalifikacje   do pracy w szkołach i placówkach osiatowych są zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1207 z późn.zm.)".

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kierunek: Administracja publiczna
Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Administracja publiczna są kierunkiem mającym na celu kształcenie absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich z zakresu podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, zarówno państwowej jak i samorządowej.


Cel studiów:

Wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych w obszarze funkcjonowania administracji publicznej!

W ramach studiów słuchacze mogą uzyskać wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności na temat ustrojowych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, jej organizacji wewnętrznej, procedur, na których opiera się jej działanie oraz statusu prawnego pracowników administracji publicznej. Słuchacze mogą zapoznać się również z zasadami nadzoru i kontroli w administracji publicznej, problematyką pozyskiwania i wykorzystywania funduszy europejskich, procedurami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych oraz z wybranymi zagadnieniami administracyjnego prawa osobowego.

Absolwent:

Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji.

Program studiów:
1. Ustrój administracji publicznej w Polsce
2. Zarys prawa administracyjnego
3. Kodeks Postępowania Administracyjnego
4. Nadzór i kontrola w administracji publicznej
5. Partnerstwo publiczno-prywatne
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Informatyzacja w administracji publicznej
8. Biurowość, system kancelaryjny i archiwistyka w administracji publicznej
9. Ochrona danych osobowych
10. Dostęp do informacji publicznej
11. Etyka urzędnika administracji publicznej
12. Zamówienia publiczne

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestryKierunek: Zarządzanie administracją penitencjarnąForma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestryKierunek: Doradztwo zawodowe

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach dyrektor placówki ma obowiązek zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Pomocy takiej udzielać mają miedzy innymi doradcy zawodowi.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty studiów podyplomowych "Doradztwo zawodowe" organizowanych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji  Społecznej w Chełmie.


Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego w różnego typu organizacjach
i instytucjach rynku pracy i edukacji, pomocy społecznej oraz w biznesie.
Doradztwo zawodowe to jeden ze sposobów doradzania i wspierania ludzi w znalezieniu pracy i rozwoju zawodowym. Głównym celem podyplomowych studiów z doradztwa zawodowego  jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania procesu doradzania klientowi, jako metody pomagającej odnaleźć się w środowisku pracy, aby przyczynić się do realnego wyboru bądź zmiany zatrudnienia.

Program studiów:

L.p.

Przedmiot

Liczba godzin

1.

Poradnictwo zawodowe dla wybranych grup odbiorców

16

2.

Systemy poradnictwa zawodowego w Polsce i UE

8

3.

Coaching kariery

10

4.

Zawodoznawstwo

12

5.

Instrumenty rynku pracy i inne formy wsparcia osób poszukujących pracy

20

6.

Dobór i rozwój kadr

16

7.

Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego

8

8.

Kierowanie rozwojem zawodowym

10

9.

Warsztaty skutecznej komunikacji interpersonalnej

12

10.

Warsztat pracy doradcy zawodowego

40

11.

Nowoczesne sposoby poszukiwania pracy

20

12.

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu

16

13.

Narzędzia diagnozy kompetencji

16

14.

Rynek pracy w krajach UE – oczekiwania pracodawców

20

15.

Wybrane zagadnienia prawa oświatowego

10

16.

Podstawy prawa pracy

20

17.

Metody pracy w poradnictwie indywidualnym i grupowym

20

18.

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

12

19.

Podstawy przedsiębiorczości

20

20.

Wybór formy kształcenia; kształcenie ustawiczne

28

21.

Trening radzenia sobie ze stresem i trening negocjacyjny

16

22.

Budowa indywidualnego planu działania

10

SUMA

360

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 3 semestryKierunek: Spedycja-transport-logistyka

Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu: problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, znajomości przepisów polskich i międzynarodowych regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej.

Świadectwo ukończenia studiów będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających rozpocząć oraz prowadzących działalność gospodarczą w sferze transportu oraz dla osób zawodowo związanych z szeroko pojętą problematyką transportowo-spedycyjno-logistyczną, uwzględniającą przewóz osób, towarów oraz prowadzenie gospodarki materiałowej.

Program studiów:

w organizacji

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestryKierunek: Urzędnik służby cywilnej

Cel studiów:

Studia przygotowują do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie na Urzędnika Służby Cywilnej


W programie studiów:

 

 • 1. Prawo: źródła prawa, prawo konstytucyjne, instytucje polityczne, prawo konstytucyjne administracyjne, sądownictwo (w tym administracyjne), dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej
 • 2. Administracja publiczna: funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej
 • 3. Finanse publiczne: prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne
 • 4. Polityka zagraniczna: uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej
 • 5. Organizacja i zarządzanie: zasady, metody, środki organizacji i zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog społeczny i negocjacje
 • 6. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne: pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych, zastosowanie statystyki w administracji, znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej i na świecie, czynniki rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego, dochody i wydatki oraz konsumpcja gospodarstw domowych, zatrudnienie, współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej Polski w związku z procesami integracji i globalizacji gospodarki, problemy społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, metody i środki rozwiązywania problemów społecznych, dostosowanie zasad, prawa i instytucji polskiej polityki społecznej do standardów europejskich
 • 7. Warsztaty psychologiczne – trening umiejętności interpersonalnych i kierowniczych, predyspozycje niezbędne do pracy w służbie cywilnej

 

Czas trwania: 2 semestry

 

Kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Adresaci studiów:

Osoby pełniące funkcje specjalistyczne i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach  i organizacjach, które aspirują do efektywnego pełnienia ról menedżerskich w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

U nas nauczysz się:

 • skutecznie  kierować działem personalnym
 • tworzyć strategię personalną organizacji i programy jej realizacji  
 • efektywnie realizować  podstawowe elementy systemu ZZL
 • dokonywać oceny ekonomicznej działań w zakresie ZZL 
 • rozumieć,  przewidywać  i wpływać na zachowania pracowników
 • rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestry
Kierunek: Wiedza o społeczeństwie

Cel

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dyscyplin, m.in.: historii powszechnej i historii Polski oraz regionu, stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, systemów politycznych, samorządu i wspólnot lokalnych, zarządzania zespołami ludzkimi, psychologii i socjologii. Zapoznają również nauczycieli z najnowszymi wydarzeniami i problemami życia publicznego, treściami przepisów prawnych oraz zagadnieniami tożsamości kulturowej i narodowej. Oprócz przygotowania merytorycznego, pozwalają na poszerzenie umiejętności metodycznych.
Przeznaczenie i uzyskane kwalifikacje

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych (licencjat, magisterium), z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o prowadzenie zajęć z przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” w gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.
Po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, uczestnicy otrzymują świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie, uprawniające do nauczania przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” i honorowane w każdej polskiej szkole.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają trzy semestry. Program studiów obejmuje 360 godzin. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dwudniowych blokach z reguły dwa razy w miesiącu (soboty i niedziele). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.


Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego, jak również uregulowanie wszystkich opłat.

Wykaz przedmiotów:

 

 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie,
 • Propedeutyka wiedzy o prawie,
 • Prawne podstawy funkcjonowania oświaty,
 • System ochrony praw człowieka,
 • Podstawy socjologii,
 • Podstawy psychologii dla nauczycieli,
 • Aktywne metody nauczania,
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi,
 • Zasady BHP w szkole oraz odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • Wychowanie do życia w rodzinie,
 • Podstawy wiedzy o państwie,
 • Bezpieczeństwo państwa i sposoby jego zapewnienia,
 • Najnowsza historia Polski na tle powszechnym,
 • Historia i kultura regionu,
 • Wstęp do teorii polityki,
 • Współczesne systemy polityczne,
 • Współczesna myśl polityczna,
 • System polityczny RP,
 • System władzy lokalnej,
 • Stosunki wyznaniowe w RP,
 • Marketing polityczny,
 • Współczesne stosunki międzynarodowe,
 • Protokół dyplomatyczny,
 • Integracja europejska i instytucje europejskie,
 • Granice w Unii Europejskiej i ich ochrona,
 • Wjazd i pobyt cudzoziemców w Unii Europejskiej,
 • Polityka ekologiczna.

 


Kierunek: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Cel studiów:

Zadaniem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego (decentralizacja sektora publicznego, utworzenie kolejnych szczebli samorządu terytorialnego, zmiany przepisów prawnych regulujących zadania gmin, powiatów i województw oraz źródeł ich zasilania finansowego wymagają permanentnego doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami publicznymi).

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób zajmujących się zarządzaniem finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, a także uczestniczących lub zamierzających brać czynny udział w pracach organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.

Studia obejmują następujące obszary  zagadnień:

 

 • Ustrój i zadania samorządu terytorialnego
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość i klasyfikacja budżetowa
 • Podstawy planowania budżetowego
 • Gospodarka mieniem komunalnym
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego
 • Jednostka samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym
 • Bank a jednostki samorządu terytorialnego
 • Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym
 • Negocjacje
 • Etyka funkcjonowania instytucji publicznych
 • Elementy matematyki finansowej
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

 

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestryKierunek: Mediacje rówieśnicze, szkolne, oświatowe i nieletnich


 

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych  mediatorów przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Studia skierowane są przede wszystkim do kadry pedagogicznej, nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz  placówek szkolnych,  wychowawczych, oświatowych i resocjalizacyjnych.

 

Studia realizowane są  w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji – stowarzyszeniem, które szkoli mediatorów  zgodnie z  wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Treści programowe:

Program studiów obejmuje zarówno treści teoretyczne  skoncentrowane w obszarze mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i nieletnich, jak również kształcenie i trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.

Studia obejmują następujące obszary  zagadnień:

 • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej - 10 godz.
 • Współczesne kierunki oddziaływań pedagogicznych - 10 godz.
 • Komunikacja - 6 godz.
 • Konflikt - 6 godz.
 • Negocjacje - 8 godz.
 • Prawo oświatowe - 5 godz.
 • Prawne podstawy mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego - 5 godz.
 • Mediacje rówieśnicze - 20 godz.
 • Mediacje szkolne - 30 godz.
 • Mediacje oświatowe - 20 godz.
 • Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego - 30 godz.
 • Konferencja Sprawiedliwości Naprawczej - 5 godz.

Czas trwania studiów: studia trwają 2 semestry (155 godzin dydaktycznych)Kierunek: Zamówienia publiczne - praktyczne aspekty stosowania PZP

Cel studiów:

Realizacja programu studiów ma na celu teoretyczne przygotowanie do zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych. Zapoznanie uczestników z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście obowiązku ich stosowania w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych, jak również w trakcie bieżącej działalności.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób uczestniczących w realizacji zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Absolwent

Słuchacze po ukończeniu studiów uzyskują wymagane kwalifikacje do pracy w służbie cywilnej oraz potrafią współpracować z administracją publiczną przy realizacji zamówień publicznych. Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną z zakresu zamówień publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu.

Studia obejmują następujące obszary  zagadnień:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: podstawy prawa zamówień publicznych, cywilnego, administracyjnego i gospodarczego, podstawy finansów publicznych i odpowiedzialności za przestrzeganie ich dyscypliny, zasady tryby i procedury udzielania zamówień publicznych, przygotowanie, przeprowadzenie i dokumentowanie postępowania, zamówienia na roboty budowlane, środki ochrony prawnej i techniki negocjacyjne.

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestry

 Kierunek: Zarządzanie finansami małych firm

Cel studiów:

Celem studiów jest jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z obszaru finansów małych przedsiębiorstw. Grupa tych przedsiębiorstw najczęściej nie musi prowadzić pełnej księgowości, której system stanowi bazę danych wartościowania procesów zarządzania.

Adresaci studiów:

Adresatami tego studium są właściciele, potencjalni właściciele oraz zarządcy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Absolwent przygotowany będzie do:

• skutecznego zarządzania finansami firm i przedsiębiorstw z uwzględnieniem bieżących zmian na rynkach finansowych,

• tworzenia własnej bazy danych finansowych,

• przeprowadzanie wnioskowania statystycznego

• wykorzystywania metod rachunkowości zarządczej

• sporządzania biznes planu.

Studia obejmują następujące obszary  zagadnień:

 

 • Klasyfikacja podmiotów gospodarczych
 • Baza informacji finansowych systemu rachunkowości
 • Rachunek kosztów
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Parametryczne zarządzanie finansami
 • Biznes plan

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

 

Czas trwania: 2 semestry

 
Kierunek: Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE


Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy UE. Podczas studiów Słuchacze zdobywają umiejętności niezbędne do sprawnego przygotowania, monitorowania i zarządzania projektami finansowanymi w ramach środków UE. Unikalne umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych będą pomocne przy sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie, przygotowaniu koniecznych analiz i dokumentacji, przeprowadzaniu przetargów, zarządzaniu realizacją, rozliczaniu i sprawozdawczości projektów.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób chcących uzyskać miano profesjonalisty z zakresu pozyskiwania grantów, szczególnie do pracowników administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych, służb mundurowych, pracowników przedsiębiorstw oraz nauczycieli.

Absolwent

Absolwent studiów zdobędzie umiejętności praktyczne w zakresie pozyskiwania środków z UE- przygotowania i zarządzania projektami z różnych dziedzin, takich jak: infrastruktura, ochrona środowiska, edukacja i kultura, pomoc społeczna, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, ochrona zdrowia, turystyka, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich itp.

Studia obejmują następujące obszary  zagadnień:

 

 • • Instytucje Unii Europejskiej. Stanowienie aktów prawnych
 • • Metodologia przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Generator wniosków
 • • Metodologia przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Generator wniosków
 • • Polityka spójności Unii Europejskiej, rozwój regionalny, instrumenty polityki spójności. Unia walutowa
 • • Procedury zamówień publicznych
 • • Promocja, monitoring i ewaluacja projektów
 • • Sprawozdawczość, rozliczenia i kontrola projektów "miękkich"
 • • Sprawozdawczość, rozliczenia i kontrola projektów "twardych"
 • • Systemy finansowania projektów w ramach funduszy europejskich
 • • Zarządzanie zespołem projektowym
 • • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 

Forma zaliczenia: uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania: 2 semestry
Przejdź do strony 

 

Atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych

Jeśli poszukujesz nowych, atrakcyjnych możliwości zawodowych i chcesz świadomie budować swoje CV, zapraszamy na studia podyplomowe.
Studia podyplomowe to szczególny etap edukacji. Służą one zdobywaniu specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji w wybranym, wąskim zakresie. 

Szeroki wybór kierunków m.in.:

 • Zarządzanie oświatą
 • Wspomaganie i edukacja osób z autyzmem
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i fotografii
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz kontaktu w wypadku dalszych pytań.

Sprawdź ofertę

 

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2028302
#