Praktyka studencka - profil ogólnoakademicki dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

niedziela, 02 kwietnia 2017 08:37

Array Drukuj Array

Zasady, formy i tryb odbywania praktyk w WSSMiKS w Chełmie

kierunek Politologia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016


Praktyki studenckie, są uzupełniającym elementem procesu kształcenia.

Praktyki odbywają się w organach administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) i samorządowej wszystkich szczebli,

mass mediach (prasa, radio, telewizja), centralnych i terenowych strukturach partii politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach

i organizacjach społecznych.

001_53 Regulamin praktyk studenckich
001_53 Program praktyki - profil ogólnoakademicki

 

Studenci pierwszego stopnia na kierunku Politologia odbywają praktykę studencką w wymiarze  3 tygodni (15 dni, po minimum 8 godzin każdy), przy czym co najmniej 2 tygodnie praktyk muszą się odbyć w trakcie wakacji.

W przypadku zapotrzebowania skierowania na praktykę lub umowy dwustronnej z instytucją, firmą w której student będzie odbywał praktykę dziekanat  wydaje ww. dokumenty.