Get Adobe Flash player
Rekrutacja Studia podyplomowe Nowość! Kierunki pedagogiczne

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki - oferta od roku akademickiego 2017/2018

Szczegółowych informacji udziela Pani dr Janina Mikulska, tel. 512 624 804.


NOWOŚĆ!!
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie proponuje atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych z zakresu PEDAGOGIKI.

Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej studiów I stopnia. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Uzyskają wykształcenie na wysokim poziomie prowadzące do kumulacji kompetencji i nabycia niezbędnych umiejętności dostosowanych do zmieniającego się rynku pracy.

Przygotowanie do pracy w szkolnictwie wymaga  przygotowania pedagogicznego, dlatego dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego a zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych program studiów przewiduje taką możliwość (stworzony zostanie odrębny, dodatkowy moduł z przygotowania pedagogicznego). Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo, na którym będą umieszczone informacje o kwalifikacjach.

Studia są prowadzone zarówno formami  tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rozkład procentowy zajęć prowadzonych posiada formę e-learningową oraz formę zjazdów stacjonarnych – uzależnione jest to od kierunku studiów podyplomowych, jaki zostanie uruchomiony przez WSSMIKS.

 

"Studia podyplomowe nie nadają kwalifikacji pedagogicznych, z wyjątkiem Przygotowania pedagogicznego. Dla osób zainteresowanych nabyciem tych kwalifikacji Uczelnia zorganizuje, w ramach studiowanej specjalności, moduł z przygotowania pedagogicznego". Ponadto warto nadmienić, że   "nabywane  kwalifikacje   do pracy w szkołach i placówkach osiatowych są zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1207 z późn.zm.)".

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:


 


Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne mogą rozpocząć osoby legitymujące się dyplomem  I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w zakresie swojego podstawowego wykształcenia.

W przypadku absolwentów:

- studiów I stopnia, słuchacze uzyskują przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych,

- studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, słuchacze uzyskują przygotowanie  pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół (szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i kształcenia zawodowego) i rodzajach placówek oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr.

Absolwent w toku studiów nabędzie uporządkowaną wiedzę  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej,   metodyki szczegółowej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Program studiów:

Program studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne" realizuje wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja studiów:

· Forma studiów: studia niestacjonarne

· Liczba semestrów: 3

· Liczba godzin: 440 ( w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych) 

Wymagane dokumenty:

Studia podyplomowe na kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą adresowane są w szczególności do kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie, pracowników zatrudnionych jednostkach samorządu terytorialnego, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, pragnącym nabyć/poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji.

Absolwent nabędzie kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach nadzorujących i prowadzących działalność oświatową.

Studia podyplomowe na kierunku Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej są kierowane do czynnych zawodowo nauczycieli, absolwentów studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających kwalifikacje z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zainteresowanych poszerzeniem kwalifikacji zawodowych.
W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 roku języka angielskiego będzie mógł uczyć nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jeśli:

  • zdobędzie stosowny certyfikat na poziomie B2,
  • odbędzie studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka.

Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności językowe i metodyczne do nauczania języka angielskiego na poziomie  edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej oraz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na tym poziomie.

 

Studia przygotowują  do  certyfikującego egzaminu na poziomie B2.

Czas studiów: 3 semestryStudia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną są kierowane do osób posiadających ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie pedagogiki lub pedagogiki specjalnej, a także absolwentów kierunków przygotowujących do prowadzenia przedmiotów szkolnych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz w kształceniu zawodowym oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1—3 szkoły podstawowej.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz diagnozy i terapii pedagogicznej na etapie wychowania przedszkolnego w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz w żłobkach i klubach dziecięcych (Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r., art. 16 ). W trakcie studiów nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka oraz praktycznego organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej ukierunkowanej na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Połączenie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną pozwala słuchaczom rozwinąć umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć nie tylko z dzieckiem mającym różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu i klasach I-III, ale także doskonalą codzienną pracę nauczyciela z dzieckiem i jego środowiskiem. Proces wychowania i proces terapeutyczny są ściśle ze sobą powiązane.

Absolwent studiów podyplomowych posiada znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, terapii pedagogicznej, a także podstaw logopedii i wspierania dziecka z zaburzeniami w rozwoju. Wyposażony jest w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, dydaktyczną i terapeutyczną w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I-III.

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów magisterskich posiadających kwalifikacje nauczycielskie, którzy pragną rozszerzyć kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w szkole podstawowej na I etapie edukacji w placówkach ogólnodostępnych, specjalnych i z oddziałami integracyjnymi.

Absolwent nabędzie i poszerzy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie oligofrenopedagogiki, a w szczególności profesjonalnego projektowania działań edukacyjnych i  wychowawczych, diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka oraz podejmowania współpracy z opiekunami dziecka i innymi instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela, a także rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto absolwent będzie przygotowany do organizacji procesu kształcenia i wychowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

 Studia podyplomowe  na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii trwają 3 semestry.

Adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia( licencjat) lub studiów magisterskich  posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy pragną rozszerzyć kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w placówkach ogólnodostępnych  i z oddziałami integracyjnymi.

Absolwent studiów nabędzie i poszerzy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz elementów pedagogiki specjalnej, w szczególności

w zakresie systematycznego włączania  w proces dydaktyczny działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy.

 

Absolwent nabędzie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w szkole podstawowej na I etapie edukacji w placówkach ogólnodostępnych  i z oddziałami integracyjnymi wzbogacone o elementy logopedii.

Studia podyplomowe  na kierunku Zajęcia techniczne i grafika komputerowa trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych

Absolwent nabędzie kwalifikacje do nauczania przedmiotu technika na wszystkich etapach edukacyjnych oraz prowadzenia zajęć z projektowania graficznego, tworzenia wizualizacji multimedialnych, kreowania identyfikacji wizualnej firmy oraz projektowania materiałów reklamowych


Dwukierunkowe studia podyplomowe Nauczanie chemii i biologii trwają 3semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą rozszerzyć  kwalifikacje umożliwiające uzupełnienie etatu w szkole podstawowej.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do  nauczania chemii i biologii  w szkole podstawowej. 

Dwukierunkowe studia podyplomowe  Nauczanie fizyki i chemii trwają 3semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą rozszerzyć  kwalifikacje umożliwiające uzupełnienie etatu w szkole podstawowej.

 

Absolwent nabędzie kwalifikacje do  nauczania fizyki  i chemii  w szkole podstawowej.

Dwukierunkowe studia podyplomowe Nauczanie geografii i biologii trwają 3semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą rozszerzyć  kwalifikacje umożliwiające uzupełnienie etatu w szkole podstawowej.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do  nauczania geografii i biologii w szkole podstawowej.

Dwukierunkowe studia podyplomowe Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą rozszerzyć  kwalifikacje zawodowe.

 

Absolwent nabędzie kwalifikacje do  nauczania drugiego przedmiotu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w różnych typach szkół.

Studia podyplomowe  na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa trwają 3 semestry.

Adresowane są do absolwentów  studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycieli różnych typów i rodzajów szkół.

Absolwent nabędzie kwalifikacje  do  prowadzenia  zajęć dydaktycznych w szkole: edukacja dla bezpieczeństwa, zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy w szkole a także zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych i kulturalnych.

Dwukierunkowe studia podyplomowe  na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie trwają 3semestry.

Adresowane są do absolwentów  studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela zainteresowanych  nabyciem kwalifikacji do realizacji nowych zadań zawodowych..

Absolwent nabędzie kwalifikacje do  nauczania w szkole przedmiotów: Edukacja dla bezpieczeństwa, Wiedza o społeczeństwie, zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy w szkole a także zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych i kulturalnych.

 

Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy spełnia wymagania Ministerstwa Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.


Dwukierunkowe studia podyplomowe Podstawy przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe bez przygotowania pedagogicznego (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie), osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela zainteresowanych  nabyciem kwalifikacji do realizacji nowych zadań zawodowych..

Absolwent z przygotowaniem  pedagogicznymi nabędzie kwalifikacje do  nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość, Ekonomia w praktyce i Działalność usługowa w zawodzie oraz do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzenia warsztatów edukacyjnych, zajęć grupowych i indywidualnych, zajęć doradczych w różnych typach szkół/placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

Absolwent bez  przygotowania  pedagogicznego nabędzie  kwalifikacje umożliwiające podejmowanie  zatrudnienia w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach pomocowych, w prywatnych gabinetach doradczych oraz przystępowanie do wielu unijnych  konkursów z obszaru aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

 

Studia podyplomowe  na kierunku Oligofrenopedagogika trwają 3semestry.

Adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjatów i magistrów),  pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

Absolwent uzyska przygotowanie  w zakresie prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim do  pracy m. in.: w szkolnictwie  specjalnym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym,

 

Opanowane kompetencje pozwalają także na podjęcie pracy w ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, przedszkolach, w tym przedszkolach specjalnych oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych dla osób z niesprawnością intelektualną, w charakterze pedagoga specjalnego, współorganizującego i realizującego kształcenie osób z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych oraz ośrodkach rewalidacyjno - terapeutycznych.

 

Studia podyplomowe na kierunku Wspomaganie i edukacja osób z autyzmem adresowane są do absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów  studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, psychologów, logopedów i fizjoterapeutów  zainteresowanych poszerzeniem swoich  kwalifikacji zawodowych w zakresie kształcenia osób z  autyzmem.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw rozwijających potencjał rozwojowy osób z autyzmem, w tym realizujących ich potrzeby i możliwości edukacyjne, współpracę ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

 

Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą  z autyzmem. Będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do udziału w procesie interdyscyplinarnej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju oraz współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin.Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalność Diagnoza i terapia pedagogiczna są adresowane do absolwentów szkół  wyższych (licencjatów i magistrów) posiadających przygotowanie pedagogiczne , a w szczególności do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz innych nauczycieli zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu się.

Studia przygotowują do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności w nauce szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania. Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii psychologiczno-pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych), kwalifikacje w zakresie terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych.

Absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć specjalistycznych: w przedszkolu oraz w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych, a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej


Studia podyplomowe z Nauczanie etyki i filozofii kierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjatów i magistrów) pragnących pogłębić wiedzę z zakresu etyki i filozofii lecz w szczególności do nauczycieli zainteresowanych poszerzeniem  kwalifikacji o nauczanie etyki i filozofii w szkole.
Absolwent uzyska kwalifikacje do nauczania etyki i filozofii w szkołach, a także szeroką humanistyczną wiedzę o podstawowych problemach moralnych, egzystencjalnych, filozoficznych, aksjologicznych, politycznych. 

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalność Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci oraz wsparcie ich rodzin adresowane są do  absolwentów studiów I stopnia, absolwentów  studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, psychologów, logopedów i fizjoterapeutów  zainteresowanych poszerzeniem swoich  kwalifikacji zawodowych o wiedzę i umiejętności w zakresu pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością i ich rodzinami .

 

Absolwent studiów nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych.

 

Studia podyplomowe na kierunku Pomoc społeczno – wychowawcza dziecku i rodzinie są kierowane do absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów  studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich, zainteresowanych udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie.

Absolwent nabędzie/udoskonali/usystematyzuje wiedzę ogólną z pedagogiki, psychologii i socjologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej, poradnictwa oraz rozwinie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozwiązywania problemów społecznych i problemów osób, które znalazły się w trudnej sytuacji.

 

Absolwent studiów nabędzie kwalifikacje  do pracy z dzieckiem i rodziną w sektorze pomocy społecznej na stanowiskach: wychowawcy, opiekunki/a, asystenta rodzinnego, pedagogaStudia podyplomowe na kierunku  Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy są kierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia, nauczycieli różnych specjalności zainteresowanych poszerzeniem uprawnień dydaktycznych  oraz osób zatrudnionych w administracji, które  mają rozszerzony zakres obowiązków  o bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

Absolwent studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne nabędzie kwalifikacje do nauczania bloku przedmiotów z zakresu bhp oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników instytucji; bez przygotowania pedagogicznego  do wykonywania pracy z służbach BHP    na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp.

 

Studia  podyplomowe na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją kierowane są do absolwentów szkół  wyższych (licencjatów i magistrów), którzy chcą podjąć się pracy w charakterze archiwisty oraz  osób które na co dzień zajmują się zarządzaniem dokumentacją i archiwizowaniem danych.

 

Absolwent studiów nabędzie kwalifikacje  do pracy w: archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących  urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie, archiwach  państwowych, biurze lub kancelarii na stanowisku sekretarza/asystenta/menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej, prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji), bibliotekach, muzeach, w szczególności w działach rękopisów.


Studia podyplomowe  na kierunku Psychopedagogika wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogicznego trwają 3 semestry

Adresowane zarówno do nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, placówek oferujących pomoc  dzieciom  i młodzieży z zaburzeniami rozwoju (zwłaszcza autyzmem, ADHD, upośledzeniem umysłowym) oraz zaburzeniami zachowania, nauczycieli innych specjalności, którzy zainteresowani są pracą  w szkole, przedszkolu jako psycholog szkolny-terapeuta, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych  zainteresowanych  profilaktyką trudności wychowawczych, członków  stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami rozwoju.

 

Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy psychologicznej w grupach przedszkolnych, szkolnych i klasach integracyjnych oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju. 

Studia podyplomowe  na kierunku Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat), które są zainteresowane rozszerzeniem i pogłębieniem wiedzy pedagogicznej o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanej na konkretne działania z zakresu pedagogiki szkolnej, socjoterapii i terapii pedagogicznej.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do zajmowania  stanowiska  nauczyciela-pedagoga  w  szkołach,  w  poradniach wychowawczo -zawodowych, ośrodkach terapeutycznych i socjoterapeutycznych,  ośrodkach  wychowawczych,  poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Studia podyplomowe  na kierunku Surdopedagogika i tyflopedagogika trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy  z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć  z osobami  słabo widzącymi i niewidomymi oraz z osobami z uszkodzonym słuchem w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Studia podyplomowe  na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) z przygotowaniem pedagogicznym  (nauczyciele wszystkich typów i rodzajów szkół / placówek) zainteresowane pracą nauczyciela-bibliotekarza, osoby  bez przygotowania  pedagogicznego zainteresowane pracą w bibliotekach  innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy jako nauczyciel-bibliotekarz w bibliotece, w tym bibliotece szkolnej lub pedagogicznej.


Studia podyplomowe  na kierunku Asystent ucznia niepełnosprawnego trwają 3 semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) z przygotowaniem pedagogicznym (nauczyciele wszystkich typów i rodzajów szkół / placówek), osoby  bez przygotowania  pedagogicznego zainteresowane pracą asystenta ucznia niepełnosprawnego oraz poszerzenie  wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki specjalnej i psychologii.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze asystenta ucznia niepełnosprawnego w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych


Studia podyplomowe  na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i fotografii trwają 3semestry.

Adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie) bez przygotowania pedagogicznego oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie tradycyjnych sztuk pięknych oraz nowych mediów obejmujące większość dyscyplin sztuk plastycznych: rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, projektowanie graficzne, fotografię, multimedia, intermedia.

Absolwent z przygotowaniem pedagogicznym nabędzie kwalifikacje w zakresie edukacji  plastycznej uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki, zajęć artystycznych  i fotografii w szkołach i  placówkach oświatowo-wychowawczych, natomiast bez przygotowania pedagogicznego będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności twórczej oraz animatora działań twórczych w dziedzinie kultury, promotora sztuk plastycznych na rynku sztuki, projektanta w agencjach reklamowych.Odpłatność:

- Cena za semestr: 1 100 zł.

- Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych osobom pracującym  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje w powiatowych urzędach pracy.

- Opłaty za studia można uiszczać  w 10 ratach.

Rekrutacja: otwarta i trwa

Termin realizacji:

- nabór letni: październik 2017 r.

- nabór zimowy: marzec 2018 r.

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2029897
#