Get Adobe Flash player
PEDAGOGIKA II stopnia

Pedagogika studia II stopnia - specjalności

Kierunek PEDAGOGIKA

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia drugiego stopnia są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku. Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra. Umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności nieposiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:Specjalość Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem psychoterapii na kierunku Pedagogika przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi opieki częściowej lub całkowitej ze względu na trudną sytuację życiową. Nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów.

W trakcie studiów studenci uzyskają między innymi umiejętności: diagnozowania trudności w uczeniu się; prowadzenia terapii pedagogicznej; współpracy z rodziną ucznia w celu umiejętnego wspierania w rozwoju; prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, korekcyjno-kompensacyjnym, socjoterapeutycznym, poradniczym, a także psychoedukacyjnym dla uczniów rodziców.

Absolwent jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem oraz instytucjach zajmujących się diagnozowaniem, pomocą i opieką pedagogiczną oraz oddziaływaniami terapeutyczno-edukacyjnych.
Możliwe miejsca pracy to: placówki oświatowe; warsztaty terapii zajęciowej; ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe; szkoły specjalne; placówki usamodzielniające; specjalne ośrodki wychowawcze; internaty i bursy; placówki wychowania pozaszkolnego; domy dziecka; pogotowia opiekuńcze; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; żłobki; świetlice środowiskowe i szkolne. 

Studia w zakresie specjalności Pedagogika sądowniczo-penitencjarna przygotowują studentów do zdobycia specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do diagnozowania, projektowania, organizowania, realizowania i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i/lub terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek.
Absolwenci mogą być zatrudnieni w dziale penitencjarnym; jako kurator sądowy dla nieletnich oraz kurator sądowy dla dorosłych; pracownik placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich.

 

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2029893
#