Get Adobe Flash player
Rekrutacja Studia I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bezpieczeństwo narodowe - nowy kierunek I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe teraz również w WSSMiKS w Chełmie

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 maja 2017 r. nasza uczelnia uprawniona została do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Studia uruchomione zostaną z dniem 1 października 2017 r., tj. od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

Czego dotyczy kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe?

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego jak i również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach. Studia dają także możliwość pozyskania rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i procesami decyzyjnymi w różnych organizacjach – w tym w administracji i w biznesie – w szczególności zaś umiejętności tzw. zarządzania kryzysowego.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia Bezpieczeństwo narodowe oferuje się możliwość uzyskania jednej z trzech  specjalności, dających wiedzę i umiejętności w obszarze:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Zarządzanie obronnością państwa
  • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

    Nabór trwa do 30 września br.

    Sprawdź ofertę

Więcej…

 

NOWY KIERUNEK STUDIÓW I STOPNIA - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE !!!

Niezmiernie miło jest Nam poinformować, iż uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia nowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

od roku akademickiego 2017/2018.
Innowacyjny praktyczny systemu studiowania uzupełniany będzie szkoleniami, zajęciami praktycznymi, wizytami studyjnymi w miejscach o ograniczonym dostępie.

Oferujemy następujące specjalności:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Zarządzanie obronnością państwa
  • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi
Nabór rozpoczynamy już 1 czerwca 2017 r.

Zapraszamy

 

ZOBACZ Też: "Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo narodowe"

 

NOWY KIERUNEK STUDIÓW I STOPNIA - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE !!!

Kierunek studiów - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  !!!

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia


Studenci tego kierunku
, po drugim semestrze studiów pierwszego stopnia, dokonują wyboru profilu kształcenia, spośród następujących specjalności:Specjalność ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM pozwala studentom zdobywać niezbędną usystematyzowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa. Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego jak i również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach. Studia dają także możliwość pozyskania rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i procesami decyzyjnymi w różnych organizacjach – w tym w administracji i w biznesie – w szczególności zaś umiejętności tzw. zarządzania kryzysowego. Studia o tej specjalności dadzą absolwentom możliwość zdobywania kwalifikacji do pełnienia funkcji publicznych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa publicznego oraz zdolności do ochrony obywateli w stanach zagrożeń.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym wdraża innowacyjny praktyczny system studiowania. Daje on możliwości maksymalnego zindywidualizowania studiów i dostosowania ich do specyficznych potrzeb każdej osoby.

Absolwent tego kierunku: otrzyma dobre, nowoczesne wykształcenie, uzyska wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej karierze zawodowej, nauczy się dobrze funkcjonować w zespołach ludzkich, znajdzie motywację do pełnego rozwoju zawodowego, spędzi okres studiów w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku, wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów, otrzyma wsparcie w przygotowaniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

Zajęcia specjalności ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM prowadzą specjaliści praktycy zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w tym również eksperci reprezentujący Samorządy, Administrację Rządową - Policję, Wojsko, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Krajową Administrację Skarbową, Urząd ds. Cudzoziemców, Firm Ochrony Osób i Mienia, Wewnętrznych Służb Ochrony,

Innowacyjny praktyczny system studiowania uzupełniany jest szkoleniami, zajęciami praktycznymi, wizytami studyjnymi w miejscach o ograniczonym dostępie.

Programowe szkolenia z zakresu :

1. Strzelania z broni palnej - zróżnicowanie poziomu szkolenia,

2. Poznawanie i stosowanie technik negocjacji i mediacji

3. Technik samoobrony (Krav – Maga), technik interwencji i użycia środków przymusu bezpośredniego.

4. Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia praktyczne:

1. Gry decyzyjne z zakresu realizacji planowania i zarządzania sytuacją kryzysową zadań obronnych.

2. Plenerowe gry taktyczne z wykorzystaniem – Paintball, Airsoft

3. Obozy militarno - survivalowe

4. Marsze na azymut. Poznawanie terenoznawstwa: orientowanie się w terenie z mapą i bez mapy, znajomość i obsługa  kompasu, busoli, wyznaczanie azymutu i kierunków świata, szkic terenu;

5. Treningi w zakresie podstaw musztry i ceremoniału wojskowego;

Wizyty studyjne

1. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Centrum Zarządzania Kryzysowego,. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie/Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i 2 w Chełmie;

2. Schronie Zespołu Koordynacyjno Alarmowego Obrony Cywilnej miasta Chełm (jedynym w województwie lubelskim)

3. W Komendzie Nadbużańskiego Oddziału straży Granicznej w Chełmie

4. Placówkach Straży Granicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej oraz Ośrodku Recepcyjnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

5. Lotniczym Przejściu Granicznym w Świdniku - zapoznanie  z infrastrukturą i zasadami funkcjonowania i ochrony lotniczych przejść granicznych na przykładzie

6. W 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym.

7. W 1 Kołobrzeskim batalionie zmechanizowanym w Chełmie, Chełmskim dywizjonie artylerii samobieżnej.

 

Studia pozwalają właściwe przygotować kadry zarządzające do realizacji zadań w instytucjach związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego tworzące potencjał ochronny państwa: administracja rządowa, administracja samorządowa, wymiar sprawiedliwości; służby specjalne, służby, straże i inspekcje wyspecjalizowane w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, służby ratownictwa i ochrony ludności, prywatne instytucje ochrony

Absolwent specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym znajdzie zatrudnienie w Administracji Rządowej, Samorządach, Krajowej Administracji Skarbowej, Służbach Penitencjarnych, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Lotnisk, Straży Ochrony Kolei, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Straży Marszałkowskiej, formacjach Obrony Cywilnej, strażach gminnych (miejskich).


ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA

Kierunek dedykowany absolwentom klas mundurowych

 

Specjalność ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA pozwala wyposażyć absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności państwa w wymiarze: militarnym, politycznym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym, ekologicznym. Edukacja obejmuje elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu obronnością w Polsce, Europie i na świecie. Studia o tej specjalności dadzą absolwentom możliwość poznania struktury dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Analizowanie mechanizmów uruchamiania potencjału obronnego państwa wprowadzających wyższe stany gotowości bojowej i mobilizacyjnej, jak również znajomość podejmowanych działań w celu przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom. Absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętność analizy, interpretacji i oceny zdarzeń, procesów zarządzania w obszarze obronności państwa, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania decyzji zarządczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, a także umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu.

Zarządzanie Obronnością Państwa wdraża innowacyjny praktyczny system studiowania. Daje on możliwości maksymalnego zindywidualizowania studiów i dostosowania ich do specyficznych potrzeb każdej osoby. Zarówno poznających podstawy obronności państwa jak i praktyków odbywających służbę w formacjach mundurowych. Kierunek dedykowany jest w szczególności absolwentom klas mundurowych.

Absolwent tego kierunku: otrzyma dobre, nowoczesne wykształcenie, uzyska wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej karierze zawodowej, służbie. Nauczy się dobrze funkcjonować w zespołach ludzkich, znajdzie motywację do pełnego rozwoju zawodowego, spędzi okres studiów w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku, wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów, otrzyma wsparcie w przygotowaniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

Zajęcia specjalności Zarządzenie Obronnością Państwa prowadzą specjaliści praktycy zajmujący się problematyką bezpieczeństwa państwa w tym również eksperci reprezentujący: Wojsko, Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, służby specjalne.

Innowacyjny praktyczny system studiowania uzupełniany jest szkoleniami, zajęciami praktycznymi, wizytami studyjnymi w miejscach o ograniczonym dostępie.

Programowe szkolenia z zakresu:

1. Strzelania z broni palnej - zróżnicowanie poziomu szkolenia,

2. Poznawanie i stosowanie technik negocjacji i mediacji

3. Technik samoobrony (Krav – Maga), technik interwencji i użycia środków przymusu bezpośredniego.

4. Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia praktyczne:

1. Gry decyzyjne z zakresu realizacji zadań obronnych państwa.

2. Plenerowe gry taktyczne z wykorzystaniem – Paintball, Airsoft;

3. Obozy militarno – survivalowe;

4. Marsze na azymut. Poznawanie terenoznawstwa: orientowanie się w terenie z mapą i bez mapy, znajomość i obsługa  kompasu, busoli, wyznaczanie azymutu i kierunków świata, szkic terenu;

5. Treningi w zakresie podstaw musztry i ceremoniału wojskowego;

Wizyty studyjne w:

1. Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Centrum Zarządzania Kryzysowego,. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie/Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i 2 w Chełmie;

2. W 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym.

3. W 1 Kołobrzeskim Batalionie Zmechanizowanym w Chełmie, Chełmskim Dywizjonie Artylerii Samobieżnej.

4. Schronie Zespołu Koordynacyjno Alarmowego Obrony Cywilnej miasta Chełm (jedynym w województwie lubelskim)

5. Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie;

6. Placówkach Straży Granicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,

7. Lotniczym Przejściu Granicznym w Świdniku - zapoznanie  z infrastrukturą i zasadami funkcjonowania lotniczych przejść granicznych na przykładzie;

 

Absolwent specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym znajdzie zatrudnienie w: Siłach Zbrojnych RP, Wojskach Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Narodowych Siłach Rezerwowych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu.

Opis już wkrótce...
 

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 143 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2030049
#